சிவசித்தரின் பாமாலை|009|

சிவசித்தரின் பாமாலை|009|

 

வாசியிற் கலந்த ஈசனே !

அவர் அவர் எண்ணங்களான நாதனே !

மனித எண்ணங்களின் சூட்சுமமாய் விளங்கும் வாசியே !

மனித உயிரின் சூட்சுமமான வாசியே ஈசனே !

உன்னை (வாசி) அறிந்தாலே உண்மை உணர்வீரே !

உலகில் வேறெதுவும் தேவையில்லையே !

வாசியோகத்தை எங்களுக்கருளிய ஈசனே !

எம் சிவகுருவே ! சிவசித்தனே !

மு. சுரேஷ்குமார்

sivasiththan (june92013) (10)

 

வாசியோகப் பாடல் : 1

மெய்ஞ்ஞானம் தனை எமக்கு அருளும் எம் சிவகுருவே !

எஞ்ஞானம் இல்லாத எமக்கு மெய்ஞ்ஞானம் அருளும்

      எம் சிவகுருவே !

விஞ்ஞானம் அறிந்தோர்க்கும் மெய்ஞ்ஞானம் ஒன்றே

சிறந்தது என எமக்கு உணர்த்திய சிவகுருவே !

என் அறியாமையை எமக்கு அகல்விக்கும்

      எம் சிவகுருவே !

சிறந்த அடியார்க்கு அடியாரே என எமக்கு உணர

வைத்தாய் எம் சிவகுருவே !

 

******************

 

என் வாசிக்கு உருவம் உண்டு கண்டுகொண்டேன் !

என் எண்ணமே உருவம் என்று உணர்ந்தேன் !

என் எண்ணமெல்லாம் ஈசனைக் கண்டேனே !

      சிவசித்தன் கூறும் வாசியில்

என் வாசியே ஈசன் னென்று உணர்ந்தேனே !

      சிவசித்தன் கூறும் வாசியில்

சித்திகள் பல இருந்தாலும் என் சிந்தைக்கு உணர்ந்த

      சித்தி வாசியே ஈசனே எம் சிவசித்தனே சிவகுருவே !

 

 

வாசியிற் கலந்த ஈசனே !

அவர் அவர் எண்ணங்களான நாதனே !

மனித எண்ணங்களின் சூட்சுமமாய் விளங்கும் வாசியே !

மனித உயிரின் சூட்சுமமான வாசியே ஈசனே !

உன்னை (வாசி) அறிந்தாலே உண்மை உணர்வீரே !

உலகில் வேறெதுவும் தேவையில்லையே !

வாசியோகத்தை எங்களுக்கருளிய ஈசனே !

எம் சிவகுருவே ! சிவசித்தனே !

 

******************

 

சிவகுருவே சரணம் !

 

எம் அணுக்கள் ஒன்றே என் ஆன்மாவும் ஒன்றே !

எம் இறையும் எம் சிவகுருவும் ஒன்றே !

வாசியின் உண்மை என்பதும் ஒன்றே !

சிவகுரு விதியின் ஒழுக்கம் என்பது ஒன்றே !

இவ்விரு விதியை சிவகுரு கூறும் வாசியில்

உணர்ந்து பார்ப்பவர் வாழ்வும் நன்றே !

 

 

******************

 

உண்மையான வாசி தன்னை அறிய வைக்கும் வாசி !

நன்மையான வாசி நல்லொழுக்கத்தை கொடுத்த வாசி !

மனிதன் இயற்கையாக வாழ ஈசன் கொடுத்த வாசி !

சிவகுரு அறிந்த வாசி !

பிணியோடு வருவோர்க்கு பிணிதீர்க்கும் சிவகுரு அறிந்த வாசி!

நன்மை வேண்டி வருவோர்க்கு இன்மையிலும்

நன்மை கொடுத்த வாசி சிவகுரு அருளிய வாசி !

தனக்குள் உள்ள இறைவனை உணர வைத்த வாசி

சிவகுரு இவ்வுலகிற்கு அருளிய வாசி. 

 

–         மு. சுரேஷ்குமார்.