எங்கள் முன் குருவாய் கண்ணாய்…

சிவகுருவே சரணம்

vilvam (7)

சுழலும் பூமியையும் நம் உடலையும்

சுழற்றுபவன் – சிவன் என்றோம்

ஆயிரம் அறிந்தும் சொன்னான்

அமைதியில் வெல்பவன் – சித்தன்

அந்த சிவனே – சித்தனாகி வந்தான்

எங்கள் முன் குருவாய் கண்ணாய்

உருவாகிய எங்கள் – “சிவகுரு சிவசித்தனே”!

நோயில்லா உலகம் படைத்தவன்

எங்கள் சிவகுரு சிவசித்தனே

உம் பாதங்களில் சரணடைந்தேன்.

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

G.சாந்தி,

வாசியோக வில்வம் எண் : 1302112.