சிவகுரு சிவசித்தரின் பாடல்கள்

sivasiththan (june92013) (20)

வாசியோகப் பாடல் : 3

குருவே சிவகுருவே சரணம் !

 

குருவே சரணம் ! சிவகுருவே …. சரணம் !

சரணம் குருவே ! சிவ சிவ சரணம் குருவே ! ….

குருவே சரணம் ! சிவ உருவே சரணம் !

சரணம் சரணம் ……. சுவாமி சிவகுருவே சரணம் !

 

சிவமே குருவாய் என்றும் அருள்தாய் வரமும்

என்றும் நலமாய் வாழச்செய்தாய் எனையும்

கண்டேன் உணர்ந்தேன் தாழ்பணிந்தேனே !

சரணம் சொல்லியே தினம் துதித்தேனே !

(குருவே சரணம் ! சிவகுருவே …. சரணம் !)

 

உலகம் இழிந்து தினம் தினம் அழிந்தபோதும்

வாழ வழியாய் எம்மை ஆளும் சிவமே !

குறைகள் என்ற மக்கள் உம்மை அடைந்து பெற்ற மோட்சமே !

சரணம் குருவே ! சிவசிவ சரணம் குருவே !

உம்மை யடையா போது ஏது இந்த மோட்சமே !

மனவலியில் உள்ள போதுமுண்டு உம்மில் நாட்டமே !

      (குருவே சரணம் ! சிவகுருவே …. சரணம் !)

 

வாழ வழியின்றி வாழ்ந்தவர் எவரும் புதுவாழ்வுதனை

பெறுவார் குருவின் உருவினிலே !

 

இறந்தநிலையில் வாழும் மனிதர்க்கும் சுளிமுனை

என்னும் உயிரால் ஒளிரச் செய்திடுவாரே !

எம் குருவாம் சிவகுருநாதர்  ‘சிவசித்தர்’ அருளாலே !

      (சரணம் சரணம் ….. சுவாமி சிவகுருவே சரணம் )

 

– க. முகேஷ்.