அனுதினமும் தரிசனம் தருவானே

சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால்

அணுவில் வீற்றவன்
அனுதினமும் தரிசனம் தருவானே
ஆதியான சிவசித்தனே!

அற்புதம் புரிகின்றான்
ஆன்மாவின் ஆனந்தத்தை
ஆழமாய் ரசிக்கின்றான்!

நன்றி சிவசித்தனே!!!