இறைவாசம் புரியும் அகஆலயமே

சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால்

தேககூடே மெய்கூடு!
மெய்கூடே ஆன்மக்கூடு!
ஆன்மக்கூடே இறைகூடு!

இறைவாசம் புரியும் அகஆலயமே
மெய்எண்ணம் உருவாகும் நிலையே!
மெய்எண்ணமே சிவசித்தஎண்ணமே!
அகஆலயத்தின் மெய்ஞானஒளியே
‎சிவசித்தனே!!!

சிவசித்த வாசி தரும் மெய்இறைவாசமே!
சிவசித்த திருநாமம் தரும் அகத்தின் மெய்மோச்சமே!
சிவசித்த மும்முறை அருளும் மெய்ஒளியாய் அகஞானதீபமே!

சிவசித்தனே சீவமுக்தன்!
சிவசித்தனே துணை!

நன்றி சிவசித்தனே!!!