சிவசித்தனின் வாசியால் உணர்வை உணர்

சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால்

சிவசித்தனே துணை!

உணவின் மேல் வாசம் கொண்டவன் சிவசித்தனை உணரமுடியாது.

மெய்யாய் சிவசித்தனின் வாசியின் மீது வாசம் கொண்டவன் சிவசித்தனின் மெய் வாசமுணர்ந்து அவனே சர்வம் என்று சரணடைவானே!

உணவை குறைத்து
சிவசித்தனின் வாசியால் உணர்வை உணர்
உன் வாசமறிந்து வாசிதந்த சிவசித்தனே மூலவனே!

நன்றி சிவசித்தனே!!!