உன்னை அன்றி வேறெதுவும் அறியேன் அடா!

வணக்கம் சிவகுருவே!
உன்னை பாடவே
வந்தோம் அடா
உன்னைப் பாடவே
வந்தோம் அடா…

VILVAM (143)

உன்னை அன்றி வேறெதுவும்
அறியேன் அடா,
என் பாட்டுடைத் தலைவன் நீ
இயற்கையின் இசையும் நீ
வாசியின் உயிரும் நீ
உன்னைப் பாடவே
வந்தோம் அடா…

உன்னை விட்டு பிரிந்திருக்க அல்லவே,
உன்னை எந்த ஊர் பலிச்சொல் சொல்வதை கேட்க அல்லவே,
உன் அன்பும், உண்மையும் உன்னை விட்டு பிரிந்து வாழ அல்லவே,
அனைத்தும் உன்னுடையதாய் இருந்தும் அனாதயாய் நீ திரிவதற்க்கு அல்லவே,
இருந்தும் இல்லா நிலையை நீ தனியாய் அனுபவிக்க அல்லவே,
என்னை உணர்ந்தும் உனக்கு நான் தொண்டு செய்யாமல் தனியே தவிக்க அல்லவே,

இந்த சூழல் அது நிலவுவதால்,
உன் அகம் குளிர அவள் அவந்து
அன்பு தந்து
உன்னை முழுதாய் ஏற்பாள் அடா!
செங்கோள் கொண்டு நீ உன் இடத்தில் ஆட்சி புரியும் அழகையும்,
உன் திருவிளையாடல் கண்டு வியக்கவும்,
உன் ஆன்மாக்கள் அகம் குளிரவும்!

இயற்கை, இயல்பான பாமரன் என் சிவசித்தன்,
அவன் பற்று அற்றவன்,
உண்மை அன்பின் திருவடிவானவன்,
உன் அறம், கண்ணியம் பற்றி உணர்ந்தைச் சொல்வோமடா,
நீ உத்தமன், உன்னை போல் ஒருவனை அவர்கள் கண்டதில்லை என்பதை புரிய வைப்போம் அடா!

‎நன்றி சிவசித்தனே.

உன் நம்பிக்கைகு பாத்திரமாக உன் ஆன்மாக்களை மாற்று!

வணக்கம் சிவகுருவே!
‎சிவசித்தன் மேல் நம்பிக்கை இல்லையா?

vilvam (129)

நீ எங்கள் மேல் வைக்கும் நம்பிக்கை உண்மையே,
உன் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரம் ஆகவில்லை என்று உனக்கு தொன்றும்படி ஒருநிலையை உருவாக்கி விட்டோமே!

உன் நம்பிக்கைப் போல் நம்பிக்கை வைக்க கூட தெரியவில்லையே,
நீயே எங்களை ஆட்கொண்டு உன் நம்பிக்கைகு பாத்திரமாக உன் ஆன்மாக்களை மாற்று!

உன் மும்முறையை உன்னை நினைத்தே கடைபிடிக்கிறேன்!

உன் அகம் அதில் நீ தனியாய்
உன் மேல் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று தோன்றியதா,
சிவசித்தனே! மன்னிக்கவும்,
இவ்வுலம் எங்களுக்கு கற்றுக்
கொடுத்த நம்பிக்கையின் ஆழம் அவ்வளவே!

உன்னை தாள் பணிந்து வேண்டுகிறேன்,
உன் உயிர் நம்பிக்கை இன்மையால் தனிமையில் தவிப்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்,
சிவகுருவாய் எங்களை வழி நடத்தியே,
உண்மை நம்பிக்கை உன் மேல்,
என்றும்,
என்னிலையிலும்
எண்ணம் அற்றே,
ஒரு குழந்தை தாயை நம்புவது போல்,
உன்னை நம்பவே,
எல்லா கழிவை அகத்திலிருந்து அழிப்பாயே!
நன்றி சிவசித்தனே!