அகஆலயத்தின் கருவறையில் ‎ஆதியாய் அலங்கரித்தாய்!

சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால்

‎சிவசித்தனே துணை!

மெய்தவ ‎சிவசித்த வாசியால்
‎தேகமே விருந்தளித்தாய்!

மெய்மொழிந்த மெய்ஒலி ‎சிவசித்த திருநாமத்தால்
‎தேகசற்ப்பமதை மீட்டெடுத்தாய்!

மெய்கண்ட திருகாட்சியால் மெய்யொளியாய்
‎தேகஅகத்தே பூரணமாய் நிறைந்திட்டாய்!

மெய்வாசம் தானறிய ‎தனதாற்றலால்
‎தனதறிவை பேரறிவாக்கி உள் நிறைந்திட்டாய்!

மெய்அன்பை ‎தனதன்பால் உணர்த்தி
அகஆலயத்தின் கருவறையில் ‎ஆதியாய் அலங்கரித்தாய்!

மெய்அகம் தான் கொண்ட ‎மெய்நாதனே
என் அணுவெல்லாம் உன்னிடம் தஞ்சமே!

தன்னொளி காட்டியே கண்ணொளியால்
மெய்யொளி உணர்த்தி என்றும்
எம் மெய்யில் உறைந்த ‎சிவசித்தனே
நின் மெய்பாதம் சரணடைகிறேன்.

‎சிவசித்தனே உண்மை!

நன்றி சிவசித்தனே!!!