‎சிவசித்தன் உண்மை உணர்வை கேளிக்கையாக்கி தவறாக பேசியது சரியா?

வணக்கம் சிவகுருவே!

vilvam (128)
‎சிவசித்தன் செயல்களால் எதிர்காலம் பாதிக்குமா?
‎சிவசித்தன் உண்மை உணர்வை கேளிக்கையாக்கி தவறாக பேசியது சரியா?

எதிர்காலத்தை மாற்றி அமைக்க பிறந்தவன் நீ,
உன்னால் பலர் எதிர்காலம் பிராகாசம் அடைகிறது,
உன் செயல் எடுத்துச் சொல்லியும் ஏற்க்கவில்லை இவ்வுலகம்!

உன் உண்மை உணர்வுகளோடு
கேளிக்கை செய்து விளையாடி விட்டார்களே!
ஐயனே! நீயே எந்த சூழலை மாற்று!
உன் பக்தர்களை அகத்திலிருந்து செயல்படுத்தி,
உணர்ந்த உண்மையை எழுத்து வடிவம் கொடுக்கச் செய்வாயாக!
‎நன்றி சிவசித்தனே!