சிவகுரு சிவசித்தனை நாடினோர்க்கு….

 சிவகுருவிடம்,

 

 

வார்த்தைஜாலம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரின் வார்த்தைகள் ஜாலம் செய்யுமே! வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

#Sivasithan (18)

சிவகுருவிடம்,  

 

தேவையற்ற பேச்சு என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் தேவையான பேச்சு கூட தேவையிராது வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

வெறும் பேச்சு என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரின் ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும் அணுக்கள் உயர்பெறும்  -வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம், 

 

நோய் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் எந்த நோயும் நொந்துபோகும் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

மருந்துகள் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் மருந்தும் (தீயசக்திகள்) மண்டியிடும் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

பசி என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் பசி அறிந்து புசிக்கச்செய்திடுவார் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

ஆகாரம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர் உணர்த்திடுவார் “உணவே ஆதாரம் இல்லை” என – வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

சுவைக்காக உண்பது என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர் தயவால் சுவையறிந்து உண்ணமுடியும் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

உறக்கம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரால் ஆழ்ந்த தூக்கம் கிட்டும் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

பயம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர் பயம்போக்கி அபயமளிபார் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

கவலை என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர் கவலையை நீக்குவார் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

வேதனை என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரது வேதனை மனிதஉடல் துயரே – தீர்ப்பார் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

 சிவகுருவிடம்,  

 

ஆதங்கம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரது ஆதங்கம் மனிதன் உடலுண்மை உணராததே -உணர்த்திடுவார் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

தன்னலம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரது எண்ணம் மனிதநலம் ஒன்றில் – எண்ணிடுவாறே -வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

எதிர்மறை எண்ணங்கள் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர், அழித்திடுவார் எதிர்மறை எண்ணங்களை வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

தீய எண்ணம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர், தம் நல்எண்ணங்களால் படைத்திடுவார் புதிய -படைப்புலகத்தை வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

வயது என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர் வயதானவரையும் வயசுகுறைத்திடுவார் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

மந்திரம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரது பெயரே மந்திரமாய் ஒலிக்கும் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

வசியம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் கூட்டம் சேருமே தானாய் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

இல்லாதது என்பது எதுவும் கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் இருப்பது “மெய்” ஒன்றே -உணர்த்திடுவார் மெய்யாய்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

பந்தபாசம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் பந்தம் ஏற்படுமே தானாக வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

 

சிவகுருவின் பக்தை,

                                                           த.பூர்ணிமாய்

                                     வாசியோக வில்வம் எண் : 12 09 108