சிவகுரு சிவசித்தனை நாடினோர்க்கு….

 சிவகுருவிடம்,

 

 

வார்த்தைஜாலம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரின் வார்த்தைகள் ஜாலம் செய்யுமே! வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

#Sivasithan (18)

சிவகுருவிடம்,  

 

தேவையற்ற பேச்சு என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் தேவையான பேச்சு கூட தேவையிராது வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

வெறும் பேச்சு என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரின் ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும் அணுக்கள் உயர்பெறும்  -வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம், 

 

நோய் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் எந்த நோயும் நொந்துபோகும் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

மருந்துகள் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் மருந்தும் (தீயசக்திகள்) மண்டியிடும் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

பசி என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் பசி அறிந்து புசிக்கச்செய்திடுவார் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

ஆகாரம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர் உணர்த்திடுவார் “உணவே ஆதாரம் இல்லை” என – வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

சுவைக்காக உண்பது என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர் தயவால் சுவையறிந்து உண்ணமுடியும் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

உறக்கம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரால் ஆழ்ந்த தூக்கம் கிட்டும் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

பயம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர் பயம்போக்கி அபயமளிபார் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

கவலை என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர் கவலையை நீக்குவார் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

வேதனை என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரது வேதனை மனிதஉடல் துயரே – தீர்ப்பார் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

 சிவகுருவிடம்,  

 

ஆதங்கம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரது ஆதங்கம் மனிதன் உடலுண்மை உணராததே -உணர்த்திடுவார் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

தன்னலம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரது எண்ணம் மனிதநலம் ஒன்றில் – எண்ணிடுவாறே -வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

எதிர்மறை எண்ணங்கள் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர், அழித்திடுவார் எதிர்மறை எண்ணங்களை வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

தீய எண்ணம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர், தம் நல்எண்ணங்களால் படைத்திடுவார் புதிய -படைப்புலகத்தை வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

வயது என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவர் வயதானவரையும் வயசுகுறைத்திடுவார் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

மந்திரம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரது பெயரே மந்திரமாய் ஒலிக்கும் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

வசியம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் கூட்டம் சேருமே தானாய் வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

இல்லாதது என்பது எதுவும் கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் இருப்பது “மெய்” ஒன்றே -உணர்த்திடுவார் மெய்யாய்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

சிவகுருவிடம்,  

 

பந்தபாசம் என்பது கிடையாது – ஆனால்

அவரிடம் பந்தம் ஏற்படுமே தானாக வாசியால்

அவரை நாடினோர்க்கு

 

 

சிவகுருவின் பக்தை,

                                                           த.பூர்ணிமாய்

                                     வாசியோக வில்வம் எண் : 12 09 108

 

சிவசித்தரின் பாமாலை|001|

சிவகுருவே சரணம்

நோய் என்ற துன்பம் தாக்கி
ஓடி வந்தேன் சிந்தாமணி நோக்கி
அன்னையாய் என்னை அரவணைத்தீர் சிவகுருவே
அன்புத்தாய் அறிவாள், சிசுவின் வேதனையை
என் துன்பம் நீர் அறிந்து
எனக்கு தந்தீர் பினியில்லாத பெருவாழ்வே
மெய்யே உண்மை என்று உணர்த்தினீர் சிவகுருவே
எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் என்பது, பழையமொழி
என் அறிவுக் கண்ணை திறந்து என்அக இருளை
நீக்கியவர் என் ஆசான் சிவகுருவே
என்று நான் அறிந்தது பொன்மொழி

பாசுரம் பல பாடினேன்
பரமனையும் தேடினேன்
ஆலயம் பல நாடினேன்
ஆண்டவனை வேண்டினேன்
அறியவில்லை இறைவனை
உணர்ந்தேன் சிவசித்தரை
உணர்த்தினார் பரமனை பாமரனுக்குள்.

******************

சேவையாளர்,
D.பத்மாசினி
வி.எண்: 12 05 126