படைத்தான் நல்அணுவதனை திருநாமத்தின் தூயஎண்ணத்தால்

சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால்

எரியும் அனலாய் வாசி தந்தான்
சேரும் கழிவை தினமும்
முறையாய் மும்முறையால் ‎அழித்தான்!

‎படைத்தான் நல்அணுவதனை
திருநாமத்தின் தூயஎண்ணத்தால்
சிவசித்த எண்ணமாய் எண்ணிட
உள்ளிருந்தே ‎காத்தானே!

அழித்து படைத்து காத்து
நல்எண்ணமாய் உண்மையாய்
வாசிவழி தூய வாழ்வளித்த
சிவசித்தனே! படைத்தவனே!

சிவசித்தனே துணை!

நன்றி சிவசித்தனே!!!