மெய் தேகமதில் மெய்ப்பித்திடுவான் ‪ ‎சிவகுரு_சிவசித்தனே!!!

சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால்,

‪                                                            வாசிதேகக்கண்ணன்

மெய் உருகி1 (1611)
மெய்யால்
மெய்யான சிவசித்த_திருநாமம்
மெவிட
மெய்யாய்
மெய் தேகமதில்
மெய்ப்பித்திடுவான்
‪ ‎சிவகுரு_சிவசித்தனே!!!பெயர் : ரா.சுந்தர்

வாசியோக வில்வம் எண் : 13 09 205.

ஊர் : சின்னமனூர்.