தாட்சணியம் தாரும் தயாபரனே !!

#Sivasithan (14)தன்னிச்சையாக தனியனாக தனையறிந்தவரே

தானாககற்ற தரணியாளும் கலையை

தமிழ்கொண்டு தாடாளனாக தருவிப்பவரே

தாபம் தட்பம்அறியாது அதன்

தாத்பரியம் அறியாது தாதன் செய்த

தவறை தவிர்த்து தாண்டவம் விடுத்து

தாட்சணியம் தாரும் தயாபரனே !!

 

சிவகுருவின் பக்தன்,

மா.மணிகண்டராஜன்

வாசியோக வில்வம் எண்: 13 11 001

அலைபேசி எண்: +91 89 40 02685