சிவசித்தரின் பாமாலை|006|

DSC_0383சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்

இறைசக்தியின் முழுவம்சமாய் குருவாய்

வீற்றிருக்கும் சிவகுரு சிவசித்தனின் திரு உருவம்

– தனை இல்லமதில் வைத்து திருச்சுடரேற்றி

சிவகுருநாதர் மந்திரத்தை முப்பது தடவை ஆழ்மனதில்

ஓதும்போது தீவினைகள் அண்டாது எதிர்மறை

சக்தியெல்லாம் இல்லமதில் இல்லாமல் போகுமே !

 

**********************

 

சித்தியிலே பெரிய ஞானசித்தி எம் ஆசான்

சிவகுரு சிவசித்தன் பிராணன் மூலம் அறிய

வைக்கும் சிவமாகிய வாசி சித்தியே ! இச்சித்தியினை

அறிந்தவர்க்கு எல்லாம் தெளிந்து உள்ளமது

ஒருங்குற்று ஆழ்மனது அமைதியுறுமே ! அவனியிலே

இதுபோன்ற வாசிசித்தி அளிக்கும் சிவசித்தனின்றி வேறுஇலர்!      

 

**********************

 

ஆயிரம் ஆலயங்கள் அமைந்தாலும் அந்த

ஆலயத்தில் பல பூஜைகள் செய்தாலும்

கிட்டாத புண்ணியத்தை, பெற முடியாத சித்தியினை

சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகம் கற்றவர்க்கு

கைக்கூடும் இது கால் அறிந்த மானிடர்கள்

அறியக் கூடிய அற்புத செயலன்றோ ! 

சிவகுருவின் பக்தன்

 – ம. சண்முக பாண்டியன்,

சிந்தாமணி,மதுரை.