எங்கள் முன் குருவாய் கண்ணாய்…

சிவகுருவே சரணம்

vilvam (7)

சுழலும் பூமியையும் நம் உடலையும்

சுழற்றுபவன் – சிவன் என்றோம்

ஆயிரம் அறிந்தும் சொன்னான்

அமைதியில் வெல்பவன் – சித்தன்

அந்த சிவனே – சித்தனாகி வந்தான்

எங்கள் முன் குருவாய் கண்ணாய்

உருவாகிய எங்கள் – “சிவகுரு சிவசித்தனே”!

நோயில்லா உலகம் படைத்தவன்

எங்கள் சிவகுரு சிவசித்தனே

உம் பாதங்களில் சரணடைந்தேன்.

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

G.சாந்தி,

வாசியோக வில்வம் எண் : 1302112.

 

G.சாந்தி

சிவகுருவே சரணம்

IMG_20150409_062129 - Copyசுழலும் பூமியையும் நம் உடலையும்
சுழற்றுபவன் – சிவன் என்றோம்
ஆயிரம் அறிந்தும் சொன்னான்
அமைதியில் வெல்பவன் – சித்தன்
அந்த சிவனே – சித்தனாகி வந்தான்
எங்கள் முன் குருவாய் கண்ணாய்
உருவாகிய எங்கள் – “சிவகுரு சிவசித்தனே”!
நோயில்லா உலகம் படைத்தவன்
எங்கள் சிவகுரு சிவசித்தனே
உம் பாதங்களில் சரணடைந்தேன்.

G.சாந்தி,
வி.எண்: 13 02 112.