சிவசித்தன்: சிவபர ஒளி

சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்

  சிவபர ஒளி

 

 #Sivasithan (26)செம்மை கொண்டு எழுதுகிறேன்

செம்மையான யாக்கையின் செயலினை

வெம்மை தழுவிய உம தாளில்

வெம்மையின் செயலதை செம்மையாய்!

கருமை கழிவது கறைந்தவுடன்

சிவபர ஒளியின் சிறப்பதனை

சிவசித்தன் சீடனாம் சேவகனின்

சிற்றிடை “இட”மதி வரவமாய்

சிறு உரு கொண்டே சுருண்டிட்டே

செயல்படா நிலையில் இருந்ததை

சிவசித்தன் சீண்டிய வாசியினால்

சீறியே கிளம்பிய வெம்மையினை

சிரசினை நோக்கியே சீராக

எழுப்பினா ரெமது சிவகுருவே

எரிச்சலு முதுகினி லினைந்திட்டே

காந்தலசம் கண்டத்தில் கலந்திட்டே

வேலையில் வேதனை ஆனந்தமாய்

வெளிப்பட்ட தேனது அமுதமாய்

சுளிமுனையின் செயலது சுகமாகவே

முக்கண் வழியிலே கண்டனஎன்

சிவபர ஒளியினி யகத்தை

சிவசித்த னருலினாலே சிறப்பித்தேன்

கேளுமின் கேளுமின் மானுடரே

குண்டலினி இனிஇனி எந்நாளும்

கூறுமின் கூறுமின் சிவபர ஒளியாமென்றே.

 

 சிவகுருவின் பக்தன்

 என்.அசோக்குமார்  

வாசியோக வில்வம் எண் : 1010001

அலை பேசி : +919443931073

 

 

சிவகுரு சிவசித்தரின் பாடல்கள்

 

வாசியோகப் பாடல் : 2

சிவகுருவே சரணம் ! 

sivssiththan 2  (11)காணுலவும் நாள்பல கண்டிராத உன்னதமாய்

கண்டபின் மெய்சிலிர்க்கும் உண்மையாய் உலவும்

கண்கண்ட உண்மைதனை நம்பறியா செயல்தனை

கண்முன் காட்சிக்கனையாய் முன்நிறுத்தி

மெய்ப்பிக்கலானார் ‘சிவசித்தர்’ சிவனருளாலே !

 

*********************

 

சிவகுருவே சரணம் !

 

வானதனில் நானிருக்க தேடாதீர் பூமிதனில்

உனதுலகம் பூமியல்ல உன்னுள்ளம் எனதுணர்த்த

நானாய் வராது உருப்பித்தேன் என்னருளாய்

உனதுலகம் தூய்மையாய் ஐங்கழிவகற்றி சுற்றிவரும்

பூமியாய் உன்புருவில் சுழல்தெரிய – நானடக்கமும்    

உன்னுடலில் வெளிக்கொணர உயிர்ப்பித்தேன்

என் சீடனாம் சிவத்தை சிவசித்தரை !

என்னுமுறையால் மொழிகிறார் சிவபிரானே !

 

*********************

 

சிவகுருவே சரணம் !

 

வாசியெனும் ஈரெழுத்திலோடும் உயிர்த்துடிப்பு

நாசிவழி இருபுரு நடுதலின் நாதன்தன்

இயல்பினால் மேலேறி உள்ளனைத்தும்

ஒன்றாக்கி; துடிப்பதனில் சீராக்கி

எண்ணத்தை ஓராக்கி ! செயலதனை

மெய்யுணர்வாய் ஊட்டும் உருவம் !

மனிதுனுமாய் யாவர்க்கும் ஆசிதனை

அருளிய சிவகுருவாம் சிவனுருவம் !

எம்குருவாம் சிவசித்தன் தாழ்பணிந்தேனே !   

 

*********************

 

சிவகுருவே சரணம் !

 

பொய்யுரையை மெய்பிம்பமாய் பொய்ப்பிக்கும்

மானிடரையெல்லாம் வாயுரையாய் வாழ்த்தி

தினம்தொழுது தாழ்பணிந்து வணங்கினபோதும்

இறையுணர்வை தான்தேடி தினமோடும்

தன்னதனை யுணரா பித்தனாய்வாழ

வழியின்றி திரிந்தோரையும் கண்டெடுத்து

நாள்குறித்து தன் கையாசிதனில்

உயிரூட்டி, வாசிதனில் நிலைநிறுத்தி,

ஊசிநூலாய் உட்புகுந்து மாசெனும்

நோய்களைந்து உள்வேசம்பல

வெளியேற்ற வழிகண்டு அவ்வழியினதாம்

ஆசனம் உரைத்து உடல் நெறிதனை

காலில் கட்டுகிறார் எம் குருநாதர்

சிவசித்தரவர்’ குருநாதர் ‘சிவனேசனவன்’ ஆசியினாலே ! 

– க. முகேஷ்.