சிவசித்தரின் பாமாலை|005|

சிவகுருவே சரணம்
வாழ்த்துப்பாடல்

நாசி வலி நுழைந்து, கசடு பிணி களைந்து
ஊசி முனை தவத்தாலும்
உணர முடியாத உன்னதாம்
உடல் நலத்தை, என்னுள்
அறியச் செய்த எம் வாசி
வாழிய, வாழியவே
அள்ளக் குறையாத
அட்சயமாம், வாசியை
எமக்களித்து எள்ளளவும்
பயமின்றி எற்றமுடன்
வாழச்செய்த, சுயம்புவாம்
எம், சிவகுருநாதர், வாழிய வாழியவே
சிவனுறை, சிந்தாமணியில்
எழிலோடு வீற்றிருக்கும்
ஸ்ரீ வில்வத்திருத்தலம்
வாழிய வாழியவே.