சிவசித்தன் வாசியோகம்: சரத்தை அறிந்தால் சர்ப்பம் உணரலாம்

சிவகுரு சிவசித்தரின் ஆசியால்,

#Sivasithan (29)

சரத்தை அறிந்தால் சர்ப்பம் உணரலாம்

சரம் நடுவில் இயங்கினால் தானாய்

ஆடும் சர்ப்பம் உன்னுள்ளே!

சர்ப்பம் சீராக சீறிட உன் சரம்

சுத்தமாக இருத்தல் வேண்டும்.

உடலது உணமையாகும் எம் சிவசித்தரின்

வாசி உள் சென்றால்.

வாசியால் நீ உணரும் நெருப்பாற்றல்

உன் சரத்தின் முக்கழிவை அகற்றி

உன் அணுவின் வட்டத்தையும்

தெளிவடையச் செய்யும்.

தெளிந்தபின் தெரியும் அறிவால்

உன்னை உண்மை அகம் கொண்டு

நோக்கினால் தோன்றிடும் மெய்ப்பொருள் உன்னுள்ளே.

சிவசித்தரின் மும்மந்திரந்தனை பிறவாமல்

இரு கையினை நெற்றியின் நடுவில்

அகலாது வைத்து

ஒவ்வொன்றையும் ஈரைந்து முறை

உன் மெயக் கொண்டு நீ கூறும்போது

உன் சரத்தில் சர்வம் கொண்டுள்ள

சர்ப்பம் தானாய் தன் நிலையறியாது

தன்னை வெளிக் கொணருமே.

தன்னை மறந்த நிலையில்

தரித்திடும் சர்ப்பம் – ஆடுமே வலமாக இடமாக

முன்னுமாக பின்னுமாக

ஏதடா அந்த ஆட்டத்தின் இறுதி நிலை!

தனையறியாது எழுப்பும் ஓசையும் அசைவும்

அண்டத்தின் இயற்கை செய்யும்

மின்னலும் இடியும் கூட

நானிடும் எம் சிவசித்த மும்மந்திரத்தின் மகிமைக்கு…

 

 

“ஓம் சிவசிவ சிவகுருவே ஓம்

ஓம் சிவசிவ சிவசித்தன் ஓம்

ஓம் சிவய சிவசித்தன் ஓம்”

 

 

அறிவாய் உயிரின் ஓசையை உன் உடலால்,

சிவசித்த மந்திரத்தின் உன்னதத்தால்,

சிவசித்தரின் வாசியோகம் பயின்று,

கழிவகன்று,

உண்மை உணர்ந்த பின் உன் மெய்யாய்

எம் சிவகுருவின் வாசியால்……

 

 

வாசியோக பக்தன்

ர.சுந்தர்

வாசியோக வில்வம் எண் :  13 09 205

சின்னமனூர்.தேனி மாவட்டம்.