சிவசித்தரின் பாமாலை|003|

 

சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்sivssiththan 2  (7)

 

அடிமனதில் எழுகின்ற தேவையற்ற ஆசைகளும்

சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகக் கூடத்தின்

படியேறி குருபாதம் தன்னை பணிந்து

பணியும்போது ஆழ்மனது நிறைவுற்று பேரானந்தமது

மனதிலே நிலவுமே ! நித்தம் நித்தம்

காணும் உண்மையன்றோ ! ஸ்ரீ வில்வ குருகுலமதிலே !

 

**********************

 

சிவகுரு சிவசித்தன் உரைக்கின்ற ஒவ்வொரு

வார்த்தையும் ஆழ்மனதில் இருந்து வருகின்ற

உண்மைக்கூற்றே ! உயிர்க்கலையை

பயின்று வாசியை உணர்ந்தவர்க்கு உளமது

சமாதானம் ஆகுமே ! மனநிறைவும் வந்திடுமே !

நிலைமாறும் மனமதுவும் நிறைபெற்று நின்றிடுமே !

சிவசித்தனின் வாசிகலை பயில்பவர்க்கே !

 

**********************

 

வாழ்விலே வரும் உயர்வையும் தாழ்வையும்

சமமாக பாவித்திடுவான், வாசியோகம்

பயின்றவர். சிவகுரு சிவசித்தனின் ஓர்

அறிவாம் வாசியினை உணர்ந்தவர்க்கு

உள்ளமான ஆழ்மனதில் அமைதியானது

எந்நாளும் நிலைத்திடுமே !

**********************

 

அணுவுக்குள் அணுவாய் அணையா விளக்காய்

சுளிமுனை எனும் சிவஜோதியை நெற்றியிலே

மிளிர வைத்த சிவநேசனே ! வாசி அருளும்

சிவசித்தனே ! சிந்தையிலே சிதறுகின்ற

எண்ணமதை நிலைநிறுத்தி ஆழ்மனதில்

அமைதிதனைத் தந்தருளும் சிவகுருவே போற்றி ! போற்றி !

சிவகுருவின் பக்தன்

 – ம. சண்முக பாண்டியன்,

சிந்தாமணி,மதுரை.