G.சாந்தி

சிவகுருவே சரணம்

IMG_20150409_062129 - Copyசுழலும் பூமியையும் நம் உடலையும்
சுழற்றுபவன் – சிவன் என்றோம்
ஆயிரம் அறிந்தும் சொன்னான்
அமைதியில் வெல்பவன் – சித்தன்
அந்த சிவனே – சித்தனாகி வந்தான்
எங்கள் முன் குருவாய் கண்ணாய்
உருவாகிய எங்கள் – “சிவகுரு சிவசித்தனே”!
நோயில்லா உலகம் படைத்தவன்
எங்கள் சிவகுரு சிவசித்தனே
உம் பாதங்களில் சரணடைந்தேன்.

G.சாந்தி,
வி.எண்: 13 02 112.