சிவசித்தரின் பாமாலை|007|

சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்

 

sivssiththan 2  (1)துன்பக் கடலில் நீந்துவோர்க்கு நிம்மதி தந்து

நித்ய வாழ்வழிக்கும் புண்ணியரே ! எம் கர்ம

வினை தீர்த்து வன்மமான எண்ணத்தை அழித்த

ஆதிசிவ பிறையொளிச் சுடரே ! உம்திவ்ய

மலர் பாதங்களைத் தொழுது பயன் பெற்றவர்கள்

ஏராளமுண்டு ஸ்ரீ வில்வ வாசியோக மையமதிலே !

 

**********************

 

சிவகுருவைத் தொழுதுண்டு வாழ்வர், வாழ்ந்திடுவர்

பிணியின்றி அவனியிலே எந்நாளுமே !

 

சிவகுருவின் திருப்பார்வை கண்டாலே உருக்குலைந்த

மனமும் உறுதிப்படுமே அக்கணமே !

 

தெளிவில்லா மனமதுவும் பொலிவு பெறுமே

சிவகுருவின் திருவாக்கை கேட்டவர்க்கே !

 

**********************

 

முன்னிருந்த புண்ணுடலும் பொழிவாகி பொன்னுடல்

ஆகுதப்பா சிவசித்தனின் வாசிகலையிலே !

 

கண்விழித்து கால் இழுத்து காலையிலே வாசிசெய்தவர்க்கு 

வந்திடுமே நல்லொழுக்கமது எந்நாளுமே !

 

**********************

 

மருந்துலகம் கைவிட்டு மாண்டு போவோம்

என்று மனவேதனையுற்று மன்றாடும் மானிடரையும் 

எம் சிவசித்தனின் வாசியோகம் மறுவாழ்வு

தந்து உயிரூட்டும் உண்மை தனை உணர்வதற்கு

ஸ்ரீ வில்வ வாசியோகம் தேடி நாடிவா மானிடனே !   

 

ஓயாத மன அலைகளுக்கு ஓய்வு தந்த

ஓங்காரமே சிவகுரு சிவசித்தர் !

 

சிவகுருவின் பக்தன்

 – ம. சண்முக பாண்டியன்,

சிந்தாமணி,மதுரை.