“சிவகுரு உணர்த்தும் முதலும் முடிவும்

“சிவகுரு உணர்த்தும் முதலும் முடிவும்

#Sivasithan (21)

 

உணர்த்துமே ஒரு வழிப் பாதையை

உணர்த்துமே நெறியான வழியினை

உணர்த்துமே உடலே அனைத்தும்,

அதை அனைத்துமான நேர்மறை எண்ணங்களின்

பிறப்பிடமாக ஆக்குவது சிவசித்தரின் வாசியே!”

 

 

உண்மை ஒளியே ஏகன்; அவனே(ரே) சிவசித்தன்

என உணர்த்தியது

உண்மை ஒளியே ஒரு வாசலுக்கான சாவி என

விளக்கமளித்தது

உண்மை ஒளியே ஓங்காரம் அரியவைக்குமென

அறிவித்தது

உண்மை ஒளியே மெளவலாய் மலருமுள்ளேயென

மணம் பரப்பியது

உண்மை ஒளியே இஃதொரு கேடில்லை

சிவசித்தனிருக்கவென சிந்தை தெளியவைத்தது…

 

“உண்மையின் உருவமே! சிவசித்தனே!

உண்மையும் நீயே! ஒளியும் நீயே! சரணடைந்தோம்

ஒளியின் வழியில் உம்மிடம்!”

 

 

சிவகுரு பக்தை ,

விக்னேஸ்வரி ராஜேஷ்குமார்.

சின்னமனூர்.

வாசியோக வில்வம் எண்: 12 05 313

 

 

 

‘ள’ கரக்கவிகள்

சிவசித்தரே!
அளக்கர் காட்டுமே நீர்ருளும் ஓம்காரம்
அளபு செய்தால் அதூணர்த்தும் – அளை
அளவல் கொள்ளச் செய்தீரே வாசியை
அள முடியா தும்மை
– புமி, கடல் ஓன்ற அனைத்து இயற்கை த்த்துவங்களைக் காட்டியதே நீர் அருளிய ஓங்காரம் கலந்த மந்திரங்கள். அவற்றை உச்சரிக்கும் போது அது எங்களுக்குள் ஒரு அனுபவக்கல்வியை எட்டச் செய்கிறதே வாசி மூலம்.. எனினும் உங்களை வரையறை செயும் தகுதி எவர்க்கும் கிடையாதே..

sivssiththan 2  (19)சிவசித்தரே!
ஆளன் குணம் குடிகொண்ட கொற்றவரே
ஆள்வினை எங்களுல் ஆள்காடிடி – விரலால்
ஆளாக்கி சுவசம் உணரச் செய்தீரே
ஆள் மின்றீரே லாவகமாய்
– தன்மையான குணம் கொண்ட கொடை (புத்துயி தினம் அளிக்கும்) அரசே, முயற்சி எனும் திறனை எங்களுல் மூச்சுப்பயிற்சி மூலமாக, ஆள்காட்டி விரலாய் இருந்து எங்கள் விரல்களை ஆட்டுவித்தீரே, எங்களை நல்ல முறையில் உருவாக்கினீரே, கையாளுகின்றீரே அனைவரையும் வேறுபாடின்றி..

சிவசித்தரே!
இளஞ்சூல் நங்கள் உம்மால் உணர்ந்தோம்
இளக்கம் உடல் பெற்றால் – நலமென்று
இளக்காரம் கூடாத விஷயம் இளைத்தல்
இளநகையால் இன்பம் கூட்டினீரே
– தொடக்க நிலையில் உள்ள கர்ப்பம் (சூல்) போன்ற அறியாத, செதுக்கப்படாத, முழுமையடையாத மனிதர்களாய் இருந்த நாங்கள் உம்மால் உணர்ந்தோம் உடலின் இறுக்கம் தளர்த்தும் வித்தையை – அது நலமான ஒன்றே என்றும் உடல் இளைத்தல் என்பது அலட்சியமான விஷயம் கிடையாது என்பதையும் உங்கள் புன்சிரிப்பால் எங்களுள் இன்பம் உணர்த்தினீரே.

சிவசித்தரே!
ஈளை அதுதாக்கும் உடல்முழு துமே
ஈளை அதுஅழிக்கும் உடல்மொத்- தமே
ஈளை அதுபரவும் உடல் கடந்துமே
ஈளை அழிக்கும் ஈசரே
– காசநோய் மற்றும் கோளை போன்றவை உடல் முழுதும் தாக்கி, உடல் மொத்தத்தையும் அழித்து, உடலைத் தாண்டி எண்ணங்களிலும் பரவும் போது, அதனை அழிக்க சிவசித்தர் எனும் ஈசனால் மட்டுமே முடியும்..

சிவசித்தரே!
உளம் உண்மை தேடி உளவாய்
உளர ஊளை வந்து – அழுத்த
உளி யானநீர் சிவ சித்தரே
உளப்பாடு செதுக்கி னீரே
– மனமானது உண்மையான் ஒன்றினைத்தேடி இரகசியமாய்ச் சூழல, அதனால் தோல்வி வந்து அழுத்த, செதுக்கும் கருவியாய் இருந்து எங்கள் எண்ணங்களை செதுக்கினீரே