பிறவிப்பயன் பெறுவேனோ! பிறவாநிலை அறிவேனோ!

சிவகுருவே சரணம்

 #Sivasithan (23)

 

1

சிந்தையில் சிவம் தூண்டும் சிவகுரு சிவசித்தரை,

சிந்திப்பாயோ சிவகுரு சிவசித்தரை,

அதரம் பல தேடும் மானிடா,

உனது ஆதாரம் செயல் படுவதே சிவகுரு சிவசுறு சிவசித்தராலே!

உனது உண்மை செயல்பட,

உன்னுள் வாசியாய் எம் சிவகுரு,

உண்மை தேடினாயோ,

உண்மைக்குப் புறம்பாய்!

உனது எண்ணமும், உண்மையும் செயல்பாடகுதே,

உன் அக உண்மையால்,

உன்னொளி அறிய, உள்ளொளிக்கு புறம்பாய் நீ,

இதுவும் சிவகுரு சிவசித்தரின் எண்ணமோ!

 

 

2

ஏன் எண்ணமது செம்மையாகவில்லை,

எகாந்தமதை உணரவில்லை,

கழிவது குறையவில்லை,

காட்சி ஏதும் காணவில்லை,

பிறவிப்பயன் பெறுவேனோ!

பிறவாநிலை அறிவேனோ!

உனது எண்ணம் என்னுள் செயலாலது எப்போது!

எற்றமதை உணர்வது எப்போது!

உண்மை தனில் நான் நிலைக்க என்னைப் பண்படுத்துவீரோ!

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

வாசியோக வில்வம் எண் : 1302106

             K.B. சுபாஷிணி,