“ஒருவனாய் தனித்து உள்ளொளி அறிந்த”

322

சுயம்புவாய் உருவான எங்கள் சிவகுருவே

சுயம் தனில் நிலைத்து

சுளிமுனை அறிந்து

சுடரொளி உணர்ந்து

பரம் தனில் நிலைத்து

பரவொளி அறிந்து

பண்ணிசைப் பாடி

பரமனை உணர்ந்து

முத்தொழில் செய்து

மூவரும் ஆகி

நான்கதில் நலமதை உணர்த்தி

ஒருவனாய் தனித்து

உள்ளொளி அறிந்த

எங்கள் சிவகுருவே

“சிவகுரு சிவசித்த பேரொளியான்”

************************

 

வைகறையில் வந்திட்டோம் ஸ்ரீ வில்வம் யோக ஒளித்திருத்தலமதிலே

சிவகுரு அருளிய மந்திரமதை முறையாக சொல்லி

மூலமதை அறிந்திட்டோம்!

பயிற்சிகள் பல செய்து, உடல் கழிவதை அழித்திட்டோம்!

உடல் பிணி அகன்று உள்ளமதில் உயர்ந்திட்டோம்!

பெருவாழ்வை நல்கிய சிவகுருவை உணர்ந்திட்டோம்!

பேரின்பம் அருளிய சிவகுருவை பொன்னேட்டில் புகழ்ந்து

புதுக்கவிதையாய் கொடுத்திட்டோம்!

சிவகுரு நல்கிய வாசியால் நலமனைத்தையும் பெற்றிட்டோம்!

நாடு தோறும் நலம் பெற நம் சிவகுருவை வேண்டி

வந்தனை செய்து வாழ்ந்திட்டோம்!

 

************************

சிவகுருவின் வாசியால்

உண்மையில் விழித்து

ஊனதனை அறிந்து

ஊனமதை போக்கி

உயிர்தனை பெற்று

உண்மைதனில் நிலைத்து

உயிர் ஒலி அறிந்து

உள்ளொளி பெருக்கி

உளம் தனில் நின்ற – எங்கள் சிவகுருவே

“சிவகுரு சிவசித்தன்”

 

**********************

 

சிவமாய் தனித்து சிந்தையில் உணர்ந்து

தவமாய் இருந்து தன்னொளி அறிந்து

வரமாய் பெற்ற வாசியோகத் தலைவனே!

உருவாய் வந்தாய் உண்மையாய் நினைப்போருக்கு!

உளமாய் தந்தாய் உண்மையில் நிலைத்தோனுக்கு!

உள்ளொளியால் நின்றாய் உண்மையாய் உரைத்தோனுக்கு!

 

சிவகுருவின் பக்தை,

K.B.சுபாசினி

வாசியோக வில்வம் எண்: 13 02 106

சிவசித்தரின் பாமாலை|003|

சிவகுருவே சரணம்

அல்லலுற்றவற்கு அரு மருந்தாம் எம் வாசி
ஆற்றலை பெருக்கும் அமிர்தம் எம் வாசி
இன்னலைப் போக்கி இன்பமளிக்கும் எம் வாசி
ஈசனும் சிவசித்தனும் ஒன்றே என உணர்த்திய எம் வாசி
உன்னதம் மந்திரத்தை உணரச் செய்த எம் வாசி
ஊனை உருக்கி உள்ளொளி ஏற்றும் எம் வாசி
என்றும் பதினாறு இளமை அளிக்கும் எம் வாசி
ஏழு ஜென்மத்தின் புண்ணியம் எம் வாசி
ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை அறியச் செய்த எம் வாசி
ஒப்பில்லை இதற்கு இணைத்துக்கூற எம் வாசி
ஓங்காரத்தை என்னுள் உணரச் செய்த எம் வாசி
ஒளஷதம் உடல் பிணியை நீக்கும் எம் வாசி
அக்தே எம் ஆற்றலுக்கு நிகர் வேறு இல்லை என்ற எம் வாசி

பா.முத்துலெட்சுமி

சிவகுருவே சரணம்

Recovered_JPEG Digital Camera_602உள்ளத்தால் உணர்ந்த உள்ளொளி எங்கள் சிவகுருவே
அகத்தில் பேரொளியை காணச் செய்தவர் எங்கள் சிவகுருவே
சிந்தனையில் எண்ணத்தை விதைத்தவர் எங்கள் சிவகுருவே
நெஞ்சத்தில் இறையுணர்வை தூண்டியவர் எங்கள் சிவகுருவே
தோற்றத்தில் எளிமையாய் இருப்பவர் எங்கள் சிவகுருவே
பிரபஞ்சத்தில் நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் எங்கள் சிவகுருவே
என்றும் உன்னை நான் மறவாத நிலை வேண்டும் நின் தாள் சரணங்களே

பா.முத்துலெட்சுமி
வி.எண்: 13 06 132