சிவசித்தரின் பாமாலை|007|

சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்

 

sivssiththan 2  (1)துன்பக் கடலில் நீந்துவோர்க்கு நிம்மதி தந்து

நித்ய வாழ்வழிக்கும் புண்ணியரே ! எம் கர்ம

வினை தீர்த்து வன்மமான எண்ணத்தை அழித்த

ஆதிசிவ பிறையொளிச் சுடரே ! உம்திவ்ய

மலர் பாதங்களைத் தொழுது பயன் பெற்றவர்கள்

ஏராளமுண்டு ஸ்ரீ வில்வ வாசியோக மையமதிலே !

 

**********************

 

சிவகுருவைத் தொழுதுண்டு வாழ்வர், வாழ்ந்திடுவர்

பிணியின்றி அவனியிலே எந்நாளுமே !

 

சிவகுருவின் திருப்பார்வை கண்டாலே உருக்குலைந்த

மனமும் உறுதிப்படுமே அக்கணமே !

 

தெளிவில்லா மனமதுவும் பொலிவு பெறுமே

சிவகுருவின் திருவாக்கை கேட்டவர்க்கே !

 

**********************

 

முன்னிருந்த புண்ணுடலும் பொழிவாகி பொன்னுடல்

ஆகுதப்பா சிவசித்தனின் வாசிகலையிலே !

 

கண்விழித்து கால் இழுத்து காலையிலே வாசிசெய்தவர்க்கு 

வந்திடுமே நல்லொழுக்கமது எந்நாளுமே !

 

**********************

 

மருந்துலகம் கைவிட்டு மாண்டு போவோம்

என்று மனவேதனையுற்று மன்றாடும் மானிடரையும் 

எம் சிவசித்தனின் வாசியோகம் மறுவாழ்வு

தந்து உயிரூட்டும் உண்மை தனை உணர்வதற்கு

ஸ்ரீ வில்வ வாசியோகம் தேடி நாடிவா மானிடனே !   

 

ஓயாத மன அலைகளுக்கு ஓய்வு தந்த

ஓங்காரமே சிவகுரு சிவசித்தர் !

 

சிவகுருவின் பக்தன்

 – ம. சண்முக பாண்டியன்,

சிந்தாமணி,மதுரை.

சிவகுரு சிவசித்தரின் பாடல்கள்

sivasiththan (june92013) (24)

வாசியோகப் பாடல் : 1

சிவகுருவே சரணம் ! 

நானுரைக்கும் வார்தைதனில் மெய்யுண்டு

என்பதறிய காலம்பல வேண்டுமென,

அக்காலம்வர படிகள்பலகட உன்னுள் ஓடும்

பொய்மையால் மறைக்கப்பட்டு நீ வெளியேற.

வழிநடத்தும் உள்ளெண்ணமதனை அடக்கியாளு

அதன்வலிமை தனையான் தருவேன்

வலிமையாம் அனைத்திலும் பொறுமையே !

என்றுமறை பொருளாய்யுணர்த்தி யருளிய

எம்குருவாய் சிவகுருவிற்கு நன்றியல்ல

எம்முயிர் துடிப்பும் சமர்ப்பிக்கலானேனே !

  

மறைந்த ஒளிக்கும் உயிரூட்டும் காலைநம்மில்

கூட்டும் கலையாம் வாசியோகம் !

 

நல்வாழ்வை வழுக்கும் கலியுக வழக்கை   

களையும் கலையாம் வாசியோகம் !

 

காலால் தோன்றிடுமாற்ற மனைத்தும் நம்மிலூரிடும்

ஊற்றாயமைக்கும் கலையாம் வாசியோகம் !

 

பிணியென்னும் நோய்பற்றி யும்மைதுன்புறுத்தும்

ஆழதனில் தானுண்டுயும்மை சீர்செய்யும்

வழிதனுமாய் நாவடக்கம் பணிவடக்கம்

கால்புகுத்தும் நெறியடக்கம் இவையனைத்தும்

உட்புகும் பொறுமைதனும் உன்னுள்

வெளிக்கொணர்வார் சிவனறம் உள்என

எம்குருவருளாய் ‘சிவசித்தன்’ காலதனால்.

 

*************************

 

சிவகுருவே சரணம் !

 

நாட்கள் பலவுன்னில் வேண்டும்

துயிலிலிருந்து உன்னை எழுப்ப

அத்துனை பொழுதும் குருநாதனுண்டு

உனக்காக உன்னை காக்க

அத்துனை பொழுதிலும் தானுனக்கு

வேண்டும் பொறுமை எனும் முதலுதவியே !

 

வாதம் பித்தம் கபமனைத்தும் நோயல்ல

நாம் மறந்து வெளியேற்றா கழிவதனால்

உயிர்பெற்ற துடிப்படைக்கும் தீயவையாய்

யமையும் சுவாசனவன் அவனைக்

கண்டஞ்சி நாம்பதற்றுற்று மருந்தேற்றி

நாம்நம்மை கொன்றுள்ளோம் என்பதனை

உணர்ப்பிக்கவும், அதனுள்ளிருந்து மீட்டெழவும்

வழிதனில் வாழ்வருளி நமதுடலுயிரை

மெய்யூட்டி புதுப்பித்தருளினரே எம்குருவாம்

சிவன்தொண்டர் “சிவசித்தர்” காலதனால் ! 

   

*************************

 

சிவகுருவே சரணம் !

 

காலத்தின் வழிகளையும் வலிகளையும் செதுக்கி

வாழ்க்கையின் புதுமையும் புலமையையும் புகுத்தி

ஞானத்தின் வார்ப்பையும் பார்ப்பையும் நிரப்பி

மனத்தில் இன்பத்தையும் நிறைவையும் பரப்பி

புத்துயிர் ஊட்டுமாம், ‘சிவகுரு’சிவசித்தர்’

அளிக்கும் வாசியோகம் ! சிவசித்தரின் வாசியோகம் !

 

சிவகுருவே சரணம் !

 

மும்மூன்று கோல்தனையும் செயலற்றதென்றாக்கி

மூவிரண்டு கூட்டானபூதமதனை தன்கைபாவையாக்கி

மூவிலிரண்டு கழிந்ததொருவராம் ‘சிவகுரு’நாதராம் 

முக்காலத்தை யுணர்ந்துகடந்த ‘சிவசித்தரவர்’

முக்கண்ணனையும் தன்னில்வெளிக்காட்டும் சிவக்கண்ணன்

முத்தமிழ் பெற்ற மாமதுரைதனில் சிவலோக சிந்தாமணி.

 

– க. முகேஷ்.