‘ற’ கரக் கவிகள்

சிவசித்தரே!
அற்பரே பலரும் அறிமடமே வாசியென்று
அற்நூலால் அற்கு பெற்றதே – அறவும்
அற்புதன் நின் அறவுரை காட்டியதே
அறத்தாறு எனும் உண்மை
– இவ்வுலகில் வாழும் பலரும் இழுவுகள் பல செய்தோரே. எல்லாம் தெரிந்தும் தெரியாதது போல இருப்பவரே… வாசி எனும் அறநூலால் (ஒருவனுடைய வாழ்வில் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுக்க நெறிமுறைகளை உணர்த்தும் நூல்) நிலைபெறுவரே அனைவரும்.
சிவசித்தரே தங்கள் போதனை எங்களுக்கு காட்டியதே தருமவழி தன்னையே.

சிவசித்தரே!
ஆறாப் புண்அது கூட்டும் ஆற்றாமை
ஆற்றி யதேஅது வாசி – ஆறங்கமாய்
ஆறா ஆனந்தம் அடைந்தோம் சிவசித்தரால்
ஆற்றல் கூடியதே ஆங்கே
– உடல் மற்றும் மனதில் உள்ள ஆறாத புண்கள் கூட்டுமே நம் துன்பத்தை, அவற்றை முழுவதுமாய் ஆற்றியதே நம் வாசி எனும் வேதம், தனியாத பேரின்பம் பெற்றோம் சிவசித்தரால், எங்கள் செயல் மற்றும் சிந்தனைத் திறன் கூடியதே..

சிவசித்தரே!
இறப்பு என்பது இற்று அல்லவே
இறவை அதுகூடும் இறையாம் – சிவசித்தரால்
இறுமா எனும்பேய் வாசியால் பெறுமே
இறுவே அதுஇறை ஞானமே.
– மரணம் என்பது எத்தகைய தன்மையுடையது என்பதை யாராலும் கூற முடியாது, எனினும் சிவசித்தர் அதனை ஒரு கீழ்த்தரமற்ற செயல் அல்ல அது மேல்நோக்கி இறைமை தேடும் ஏணி என்பதை எவ்வாறு விளக்குகிறார் என்றால், கர்வம் எனும் தீயச்செயல் வாசியால் விடைபெறும் போதே நமக்கு இறைஞானம் கிட்டும் என்கிறார்.

சிவசித்தரே!
ஈற்றிலியே நின்தன் வாசி யோகமே
ஈறிலியே நீரும் நின் – இற்றுமே
ஈறிலியே நீர் அரும் இறை நிலையே
ஈறிலியே ஒளியே சிவசித்தரே
– முடிவற்றதே நீர் அருளும் வாசியோகமே
முடிவற்றதே நிந்தன் நிலையான தன்மையே
முடிவற்றதே நீர் அருளும் இறைநிலையே
முடிவற்ற ஒளி வெள்ளமே எம் சிவசித்தரே

சிவசித்தரே!
உற்ற றிந்து நீர்எம் நாடிமூலம்
உற்சர்ப் பிணியது தீர்த்த – உற்சாகமே
உற்சவராய் எம்முள் உற்றுணர்ந்து உறுதியாய்
உற்பத்தி திடம் செய்தாயே
– தொடு உணர்வால் எங்கள் நாடிகளை அறிந்து, அக்கணந்திலிருந்து எங்களுக்கு நன்மை பெருகும் காலமாய் மாற்றி எங்கள் நோய் தன்னை எங்கள் முயற்சியால் தீர்க்கச் செய்தவரே.. மூலவரே நீர் எம்முள் நாடிமூலம் உற்சவராய் திடமாய் எங்களை கூர்ந்து கவனிக்கச் செய்து எங்கள் தோற்றத்திலும் இறைமை காட்டினீரே அழுத்தமாய்.

சிவசித்தரே!
ஊறு கொண்டோம் ஆண்கள் பெண்கள்
ஊற்று கோல் வாசியால் – அதன்
ஊற்றும் வெளிக் கொணர வாசியால்
ஊற்று கோல் கொடுத்தவா..
– ஆண்களும் பெண்களும் வாசி எனும் ஊன்று கோளால் வளர்ச்சியுற்றோம்.. அதன் ஆதாரங்களை வெளிக்கொணர எங்களுக்கு உதவிய வாசி எனும் ஊன்று கோளை எங்களுக்கு கொடுத்தவரே