அகிலத்தின் காவலன் என்றே – என் அகத்தின் காதலன் என்றே!

சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால்

அகமே தான் நீ இருக்க
அனைத்துமாய் நிறைந்திருக்க
அறிவது பேரறிவாய் உணர்ந்திருக்க
அங்கம் முழுவதும் வாசியாய் வசித்திருக்க
அறிந்தேன் ஆதிமுதலானவன்
அன்பின் பொருளான சிவசித்தனே
அகிலத்தின் காவலன் என்றே – என்
அகத்தின் காதலன் என்றே!

சிவசித்தனே துணை!

நன்றி சிவசித்தனே!!!