சிவசித்தரின் பாமாலை|003|

சிவசித்தனால் கால்கொண்டு நடக்க கற்றவனே

கலிதாண்டி பதி அடைவான்”.

 

sivssiththan 2  (12)சிவகுரு சிவசித்தனால் இந்த கலிகாலத்தில்

மாயையும், அறியாமையும் ஆட்கொள்ளும்

இந்த கலிகாலத்தில் இறையே மனித உருவம்

எடுத்து வந்துள்ள சிவசித்தனால் வாசியை

ஏற்றம் செய்ய கற்றுக் கொள்ளும் மனிதனே

சிவசித்தனால் பதியான இறைவனை அடைவான்”.

 

 

 

அறிவை அறியச் செய்யும் அறிவே சிவகுரு சிவசித்தன்.  

மனிதன் மனிதனாக வாழகற்றுக் கொடுப்பவரே சிவகுரு சிவசித்தன்”.

 

உண்மையும் சத்தியமும் நிலையாய் கொண்ட

புதிய யுகத்தை படைப்பவர் சிவகுரு சிவசித்தன்.

அணுவை இயக்கும் அற்புத குருவே சிவமான சிவசித்தன்”.

 

 

 

 

                  – இரா. ராஜகுரு,

                    பழங்காநத்தம், மதுரை