சிவசித்தரின் பாமாலை|010|

சிவசித்தரின் பாமாலை|010|

 

DSC02591பாலோடு சேர்ந்த நீரதனை தனியேப் பிரித்தெடுக்கும்

அன்னமதின் தன்மை போலன்றோ – கால்கொண்டு

காமத்தில் சூழ்ந்த கழிவதனை தனியே

களைந்தெடுக்கும் நற்காரியம் நடக்குதன்றோ !

சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசிகலை பயின்றாலே !

 

–          XXX

 

அத்துணையும் அறிந்தவர் சிவகுருவே !

ஆலவாய் பதியினிலே அழகிய சிந்தாமணியிலே

அமர்ந்த சிவகுருவே ! சித்தருக்கும் சித்தரான

சிவகுருவே ! சித்திகள் அனைத்தையும்

அறிந்தவர் சிவகுருவே ! இறை பக்திக்கும்

மேலான குருபக்திக்கு உரியவர் சிவகுருவே !

உடலை சுத்தி செய்து சிவசித்தியை

வாசியால் உள்ளூட்டி உத்தமரை

உணர வைப்பவர் சிவகுரு சிவசித்தரே !