உடம்பு :

உடம்பு :

#Sivasithan (16) 

  • உடம்பை நிலைநிறுத்தினால், பிராணனை வாசியாக மாற்றி ஞானத்தை பெற முடியும்.

 

  • அழியும் உடம்பை அறியும் வழி சிவசித்தரின் வாசியோகமே.

 

  • உண்ணும் உணவின் கழிவுகளே நம் உடம்பை அழிக்கிறது.

 

  • உடம்பு கழிவுகள் தேங்கி அழிவதை உணர்த்துவது அணுக்களே.

 

  • உடம்பு அழியும் நிலையை உணர்த்தும் அணு.

 

  • அழியும் அற்ப உடம்பு என்று நினையாதே. உடம்பே ஞானத்தை பெறும் வழி. அவ்வழி வாசியே.

 

  • அழியாத அணுவை பெற்றவனுள் அண்டமும் இயங்கும்.

 

  • கழிவு அகற்றிப் பார். அணுவின் துடிப்பால் வாசியின் நிலை அறிவாய்.

 

  • வாசியே அணுவின் கூறு. அணுவை பிளந்து வாசியால் உடம்பை நிலை நிறுத்தலாம்.

 

  • வாசியின் நிலையால் அணுவின் நிலையை உணரலாம். அணுவின் நிலையால் உடம்பை உணரலாம்.

சிவசித்தரின் பாமாலை|001|

சிவகுருவே சரணம்
சிவகுருவே,
அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்று என்றாய்,
அரியும் சிவனும் ஒன்று என்றாய்,
எண்ணமும் செயலும் ஒன்று என்றாய்,
வாசியும் வட்டமும் ஒன்று என்றாய்,
அனைத்தும் தானாகி ஒளியாகி நின்றாய்,
உணர்ந்தவனுக்கு “ஒளியாகினாய்”
உணராதவனுக்கு “நெருப்பாகினாய்”

2 சரணடை மனமே சிவகுருசிவசித்தரை – சரணடை மனமே,
ஆசை ஒழியும் ஆணவம் அழியும்,
பேசா மொழியும் (வாசி) நீ அறிவாய்
ஆன்மா சக்தியும் நீ உணர்வாய்
இயற்கையும் இறைவனும் – உன்னுள் ஒளியாய்

3 உணவால் அழிந்தோம்
எண்ணத்தில் மடிந்தோம்,
சிவகுருவே,
உங்களின் வாசியால், உயிர் பெற்றோம்.

4 ஆதி குருவான, எங்கள் சிவகுருவே
அனைத்து ஆன்மாவிற்கும் தந்தையானவரே
உன் அக ஆற்றலை உணர்த்துபவரே
பர – தத்துவத்தை உணர்த்தும் பரம்பொருளே,
தன்னுள் தன்னை மறைத்து வைத்திருக்கும் – பேரொளியே
சிவனாய் நின்று – சிவத்தொண்டு புரியும் – சிவநேசனாரே!

***************************

K.B. சுபாஷினி
வி.எண்: 13 02 1௦6