சிவசித்தன் வாசியோகம்: உண்மையாமே உன் அகஎண்ணமே.

சிவகுரு சிவசித்தர் ஆசியால்,

 

sivssiththan 2  (31)

சீவனில் உள்ளதடா உன் சிவன்
வெளியே தேடாதே
உள்ளத்தின் உண்மை உணர்வதே
நீ கூறும் உண்மையான ஆன்மீகம்.
கற்றலிலோ, கற்றலிலோஇல்லை உண்மை.
உன் உள்ளமதில் உள்ளது உண்மை.
இறுதியில் உன்னோடு வருவது அந்த
உண்மை மட்டுமே
நீ கற்றதும், உற்றதும், பெற்றதும், சேர்த்ததும் வராது.
மருத்துவக் குருதி இன்றி இயல்பாய்
வரவேண்டும் உன் இறுதி.
இயற்கை அது உன்னை
தன்னோடு பற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.
தானாய்.. அதை சிவகுரு சிவசித்தர்
அருளும் வாசியோகத்தல் மட்டுமே முடியும்…

************************************
சிவகுரு சிவசித்தர் ஆசியால்,

 

“கூட்டினிலே உள்ளதடா மனிதா!
காட்டினில் இல்லை,
கல்லிலும் இல்லை,
உண்மை உன் மெய்”
அகமனநாதன் உன்னுள்ளே.
அவனைக் கேள்
அவன் சொல்வான் உண்மை!
உண்மையாமே உன் அகஎண்ணமே.
நல்லெண்ணம் நன்மை அடையும்.
தவறினால் தெரியும் தீமையும்
தீச்சுடர் உன்னை சுட்டெடுக்க!
கழிவுள்ள உடல் என்று நல்லெண்ணமாகாது.
அந்த எண்ணம் நெடுநாள் நிலைக்காது.

 

வாசியோக பக்தன்

ர.சுந்தர்

வாசியோக வில்வம் எண் :  13 09 205

சின்னமனூர்.தேனி மாவட்டம்.

சிவசித்தன் வாசியோகம்: சரத்தை அறிந்தால் சர்ப்பம் உணரலாம்

சிவகுரு சிவசித்தரின் ஆசியால்,

#Sivasithan (29)

சரத்தை அறிந்தால் சர்ப்பம் உணரலாம்

சரம் நடுவில் இயங்கினால் தானாய்

ஆடும் சர்ப்பம் உன்னுள்ளே!

சர்ப்பம் சீராக சீறிட உன் சரம்

சுத்தமாக இருத்தல் வேண்டும்.

உடலது உணமையாகும் எம் சிவசித்தரின்

வாசி உள் சென்றால்.

வாசியால் நீ உணரும் நெருப்பாற்றல்

உன் சரத்தின் முக்கழிவை அகற்றி

உன் அணுவின் வட்டத்தையும்

தெளிவடையச் செய்யும்.

தெளிந்தபின் தெரியும் அறிவால்

உன்னை உண்மை அகம் கொண்டு

நோக்கினால் தோன்றிடும் மெய்ப்பொருள் உன்னுள்ளே.

சிவசித்தரின் மும்மந்திரந்தனை பிறவாமல்

இரு கையினை நெற்றியின் நடுவில்

அகலாது வைத்து

ஒவ்வொன்றையும் ஈரைந்து முறை

உன் மெயக் கொண்டு நீ கூறும்போது

உன் சரத்தில் சர்வம் கொண்டுள்ள

சர்ப்பம் தானாய் தன் நிலையறியாது

தன்னை வெளிக் கொணருமே.

தன்னை மறந்த நிலையில்

தரித்திடும் சர்ப்பம் – ஆடுமே வலமாக இடமாக

முன்னுமாக பின்னுமாக

ஏதடா அந்த ஆட்டத்தின் இறுதி நிலை!

தனையறியாது எழுப்பும் ஓசையும் அசைவும்

அண்டத்தின் இயற்கை செய்யும்

மின்னலும் இடியும் கூட

நானிடும் எம் சிவசித்த மும்மந்திரத்தின் மகிமைக்கு…

 

 

“ஓம் சிவசிவ சிவகுருவே ஓம்

ஓம் சிவசிவ சிவசித்தன் ஓம்

ஓம் சிவய சிவசித்தன் ஓம்”

 

 

அறிவாய் உயிரின் ஓசையை உன் உடலால்,

சிவசித்த மந்திரத்தின் உன்னதத்தால்,

சிவசித்தரின் வாசியோகம் பயின்று,

கழிவகன்று,

உண்மை உணர்ந்த பின் உன் மெய்யாய்

எம் சிவகுருவின் வாசியால்……

 

 

வாசியோக பக்தன்

ர.சுந்தர்

வாசியோக வில்வம் எண் :  13 09 205

சின்னமனூர்.தேனி மாவட்டம்.

சிவசித்தன் வாசியோகம்: மகத்துவம் உணர்ந்தோம் மதுரை

சிவகுரு சிவசித்தர் ஆசியால்,

 

sivssiththan 2 (32)

சில மருந்துகளும் பொய்யே!

சில மருத்துவர்களும் பொய்யே!

உண்மையாய் வாசிவசம் சென்றபின்

இல்லை பிணி என்னும் பிடாரி….

மகத்துவம் உணர்ந்தோம் மதுரை

சிந்தாமணி சிவசித்தன் வசம்

ஏற்றினேன் சிவசித்தனின் வாசி!

மாற்றினார் என் எண்ணமதை

காட்டினார் என்னுள் என் அகமனை!

அந்தோ!

எத்தனை ஆனந்தம் என்னவனைக் கண்டவுடன்..

உடலின் சர்ப்பத்தை சிவசித்த

மந்திரமூலம் சரம் தொடுத்து நர்த்தனமாட வைத்தாய்….

காட்டாத உண்மை உன்னுள் இதுவரை

யாரும் எந்த நிலையிலும்,

எந்தக் கலையிலும் உணர்த்தவில்லை

உண்மை அறியும் ஆற்றலை அறிந்தேன்

எம் சிவசித்தன் வாசியால்…. தானாய்…..

****

 

சிவகுரு சிவசித்தர் ஆசியால்,

 

உண்மை உன்னுள்ளே உணர

உத்தமனை உன்னுள் காண

ஒரே வழி சிவகுருசிவசித்தரின் வாசியோகமே

மருந்தில்லா மகத்தான வாழ்வு

வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்

சிவசித்தனின் வாசியோகத்தால்

****

சிவகுரு சிவசித்தரின் ஆசியால்,

 

 குளுமையும் உன்னுள்ளே!

கதிரின் வெப்பமும் உன்னுள்ளே!

ஒன்று சேர உன் சரம் காட்டுமே ஒரே நேரத்தில்

உன் உண்மை உடம்பில்

எம் சிவசித்தனின் வாசிக்காற்றை சுவாசித்ததுமே!

உறங்கிய சர்ப்பம் உயிர் பெறுமே

உயிர்க்காற்று (வாசி) உள் சென்றதுமே!

சிவசித்த மந்திரந்தனை உரைக்கத்

தொடங்கியதுமே ஆட்டம் ஆரம்பிக்குமே!

அழகாய் ஆனந்தமாய் உனைப் படைத்த

உன் அக இறைவனின்

ஆனந்தத் தாண்டவம் உன் அகத்துளே!

சிவசித்தனின் வாசியால்!

உண்மையாய் படைத்தவனைப் பார்ப்பாய்

உன் அகத்துளே! சிவசித்தனின் வாசியால்!

 

வாசியோக பக்தன்

ர.சுந்தர்

வாசியோக வில்வம் எண் :  13 09 205

சின்னமனூர்.தேனி மாவட்டம்.

சிவசித்தன் வாசியோகம்: பெற்ற தாயும், தந்தையும் உணர்த்தவில்லை!

சிவகுரு சிவசித்தர் ஆசியால்,

 

20140603_052931அளவில்லா ஆசை கொண்டோம்

உணவில், உறவில் கிட்டவில்லை பிறவி முக்தி!

அளவோடு ஒழுக்க உணவு நெறியோடு

சிவசித்தரின் வாசியை உள்ளேற்றினோம்!

தானாய் கிட்டியது உண்மையின் உருவில்!

உடல் உள்ளே கண்ட உண்மையை சேர்த்த பணமும் உணர்த்தவில்லை!

பெற்ற தாயும், தந்தையும் உணர்த்தவில்லை!

உண்மையாளன் சிவசித்தனின் வாசியேற்றி

பெற்ற உணர்ந்த உண்மை உன்னதம் உரைப்பேன்

என் பிறவிப்பணி முடியும் வரை!

வாசியே உன் உண்மை உரைக்க

உண்மையான உள்ளம் மேலும் வேண்டுகின்றேன்…..

 

****

 

சிவகுரு சிவசித்தர் ஆசியால்,

 

பொய்யாடா இந்த சொந்தம் பந்தம்!

மெய்யடா உன் உடல், உடல் தரித்த உன் உயிர்!

உள்ளே அகமனன் அற்புதமாய் அழகாய்

ஆனந்தமாய் ஆடிக் கொண்டிருக்கின்றான்

வாசிக்காற்று உள் சென்றவுடன்.!

கிட்டாத பேரானந்தம் இனி ஒரு

பிறவி இருப்பின் வாசியின் மாணவனாய்

எம் சிவசித்தரின் உண்மை பக்தனாய்

இருக்கவே விரும்புகின்றேன்!

ஆன்மாவே என் எண்ணத்தை உள் மனதில்

ஆழமாய் வைத்துவிட்டேன்

ஈடேற எம் சிவசித்தரின் அருள் வேண்டி

காத்திருக்கின்றேன்…..

கிட்டுமா இந்த பரமானந்த நிலை?

 

 

வாசியோக பக்தன்

ர.சுந்தர்

வாசியோக வில்வம் எண் :  13 09 205

சின்னமனூர்.தேனி மாவட்டம்.

சிவசித்தன் வாசியோகம்: அகத்திலே அனைத்தும் உண்டு

சிவகுரு சிவசித்தர் ஆசியால்,

sivssiththan 2  (33)

 

கேட்டதும் கொடுப்பதோ

நினைத்தவுடன் எடுப்பதோ இல்லை உண்மை.

உடல் உள்ளத்தின் கழிவகற்றி

உள்ளத்தால் உணர்வதே உண்மை.

உன் மெய்யை உணர நீ

உண்மையாய் இருத்தல் வேண்டும்.

உண்மை என்பதை உன்னுள் உணரும்போது

உன் மெய் தானாய் உனக்கு உணர்த்தும்

உண்மை எதுவென்று .

அதை உணர்வாய் சிவசித்தர் அருளும் வாசியோகத்தால்.

அகம் சொல்வதே உண்மை .

அதை வாசியோகம் செய்து உணர்ந்தால் உனக்கு நன்மை.

 

****

 

சிவகுரு சிவசித்தர் ஆசியால்,

 

வாசியது யாழாய் உள் நுழைந்து

தேமதுரத் தமிழால்

சிவசித்த மந்திரம் உரைக்க

மனதார உரைக்க ஆடிடுமே சர்ப்பம் தானாய்!

தன்னிலை அறியாது

சீறிடும் உண்மை உன் மெய்யாய் தானே!

 

வாசியோக பக்தன்

ர.சுந்தர்

வாசியோக வில்வம் எண் :  13 09 205

சின்னமனூர்.தேனி மாவட்டம்.

சிவசித்தன் வாசியோகம்: விழி இருந்தும் வழி அறியாது

சிவகுருசிவசித்தர்ஆசியால்,

20140603_053004விழி இருந்தும் வழி அறியாது
உடல் சுமந்த கழிவை
தானே அறிந்து உண்மை வளர்த்த வாசியால்
காலம் வகுத்து கால் உள் தொடுத்து
உண்மை உயிரை உணர
தமிழ் வாசியை ஏற்ற வைத்து
என் மல உடம்பை மண உடம்பாய் மாற்றி
மண்டிட்டுக் கிடந்த என் உயிரை
உண்மையால் உயிர் பெறச் செய்து
உண்மை இதுவே என் உடலிலே
பல விளக்கங்கள் காட்டி
கட்டுண்டு கிடந்த என் சர்ப்பத்தை
மூவரி மந்திரத்தின் மூலம் – என்
மூலமே அறியாவண்ணம் ஆடவைந்து
உயிர் உண்மை அகமனை
அகத்தே காட்டி – அகிலமும்
உன் உடலிலே என உணர்த்தி
என் எண்ணத்தின் மூலமாய்
என் மனமதில் வீற்றிருக்கும்
விஸ்வரூபனே! நான் என
உணர்த்தி ஆத்மதரிசனம் பலமுறை
தந்து பிறப்பின் நோக்கினை உணர்த்தி
ஆதி அந்தமுமாய் ஆர்ப்பரித்து அற்புதங்கள்
நிகழ்த்தி எனை உய்ய வந்த உண்மையே
சிவகுருவே! சிவசித்தரே!

வாசியோக பக்தன்

ர.சுந்தர்

வாசியோக வில்வம் எண் : 13 09 205

சின்னமனூர்.தேனி மாவட்டம்.

சிவசித்தரின் பாமாலை|002|

சிவகுரு சிவசித்தர் ஆசியால்

FB_IMG_13922478277757260பங்குனியில் பிறந்து
பகுத்தறிந்து
பரம்பொருளை அகத்தில் காட்ட
பார் புகழ வந்த
பரமனே சிவசித்தனே !
பன்னிரு கைகள் இல்லை
பாம்பொன்று உடல்மேல் இல்லை ஆனால்
பலரது விரல் தொட்டு பயிற்சி கொடுத்து கழிவகற்றி
பயிற்சியாளர் உள்ளத்தில் உண்மை
பரத்தை காட்டி
பாம்பாட்டம் படமெடுத்து ஆடவைத்த
பரதத்துவ ஒளியே
பரம்பொருளே எங்கள் சிவகுருவே சிவசித்தனே சரணம்!.

சிவசித்தரின் பாமாலை|001|

சிவகுரு சிவசித்தர் ஆசியால்,

உணவதனை அளவோடு உண்டு உடலதனைக் கொண்டு உண்மைதனைக் காண்பாய் வாசியால்
கழிவகற்றி மெய்யுணர்வு கண்டபின்!

மலம் சேர்ந்து மாயையாய் இருந்த உன்னை
வாசியால் சீர் செய்து, சிரம்தொட்டு, வாசியேற்றச் செய்து, உன்னுள் ஒளியேற்றி, உள் ஒளியை உன்னால் உணரச் செய்து உன்னை உய்விப்பதே எங்கள் சிவசித்தரின் வாசியோகம்!

உள் வெப்பம் ஒன்றே போதும். வெளி வெப்பம் தேவை இல்லை.
குளிரில் வெப்பமும், வெயிலில் குளிர்ச்சியும் தருவது
எங்கள் வாசியோகமே!

ஓர் உடலில் இரு செயல்கள் ஒரே நேரத்தில் முடியுமா உன்னால்?
சிவசித்தரின் வாசியால் மட்டுமே சாத்தியமே!

தானாய் கற்பதல்ல வாசி!
தானாய் கற்றதை உணர்வதே வாசி!