“அனைத்தையும் விட்டுவிடு”

அனைத்தையும் விட்டுவிடு

 

d (155)அனைத்தையும் விட்டுவிடு – சிவசித்தன்

வாசி உணர அனைத்தையும் விட்டுவிடு

வாசியில் நீ கற்ற எதுவும் உண்மையாகாது…

வாசியில் அரிதாரம் பூச முடியாது…

வாசியில் அறியாமைக்கு இடம் கிடையாது…

வாசியில் உண்மைக்கு பலனுண்டு…

வாசியில் பழையன கழிதலே முதல்நிலை…

வாசியில் எதனோடும் எதையும் ஒப்பிடாதே…

வாசியில் சிவசித்தனின்றி செயல்பாடில்லை…

வாசியில் சூட்சுமம் கிளறினால் சூடுபடுவாய்…

வாசியில் விதிமுறையால் முறைப்படுத்தப் படுவாய்…

வாசியில் ஒழுக்கமே உண்மை உணர்த்துமே…

வாசியில் நீயே உண்மையில்லை என்றுணர்வாய்!

வாசியில் நீயாய் நின்நிலை யறிவாய்!

வாசியில் நின் தேகம் நித்தம் மலர்வாய்!

வாசியில் உன் உடல் மெலிதல் உணர்வாய்!

வாசியில் உன் உண்மை சுவாசம் காண்பாய்!

வாசியில் உன் அகம் அகமாவது உண்மை!

வாசியில் உன் உடல் உடலல்ல என்றுணர்வாய்!

வாசியின் உன் உயிர் உன்னுள் தெரிவாய்!

வாசியிடம் உண்மை இல்லையெனில் உன்னையும் வெளியேற்றும்!

 

 

   “அனைத்தையும் விட்டுவிடு

        சிவசித்தனிடம் – அவன்

   அனைத்தையும் காட்டுவானே

        சிவமாய் உன்னுள்”

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

ந.இராமச்சந்திரன்

வாசியோக வில்வம் எண் :1312019

+919790447079

சிவசித்தரின் பாமாலை|011|

சிவகுரு வாழ்க !

சிவகுருவே சரணம் !

 

இறப்பு :

 

துளியில் உருவெடுத்து பொறியில் பொடியாகும்

மானிடனே! இதற்கிடையில் பதியைத் தேடித் தேடிப்

பார்த்த கல்லின் உருவை எல்லாம் பாதம் தொட்டு

பணிந்தும் பதியதனை மதியதனில் பதிக்க முடியலையே!

உம் உடலதினிலே உத்தமனை உணர முடியலையே!

 

 

 

உருக்குலையும் உடலதனில் உருவில்லா வாசியை

உத்தமனாய் சிவகுரு சிவசித்தர் அருளிய விதிப்படி

இழுக்க இயங்கிடுமே இறையுணர்வது உம் தேகமதிலே!

பருவம் அடையும் வயதிலே பக்குவம் பெறவே!

அரூபமான வாசியத்தை அன்றாடம் இழுக்கவே

அனைத்தும் ஒழுங்குறுமே அறியாமை ஒதுங்கிடுமே!

 

விதியென்று ஏதுமில்லை உம்மதியதனை மழுங்க

வைத்துவிட்டு பதி செய்த விதியது என் குற்றம்

ஏதுமில்லை என்று ஒழுங்கில்லாது வாழ்ந்து

ஓய்ந்து மாய்ந்து போகும் மானிடனே!

மாயும் முன்னே உம் மதியதிலே மகாசொரூபர்

மதுரையம்பதியாரை மனதில் ஏற்று நீ மாயுமுன்

உம் காயமதிலே காலோடு சேர்ந்த கடவுளை உணர்வையே!

 

அறிவாசியை அறிவாய் அற்புதர் சிவகுரு சிவசித்தரை!

அறிவாசியை அறிந்திடுவாய் தன்னறிவே!

அறிவாசியை அரிதான அரூபனை அறிந்துடுவாய்

அறிவாசியை அங்கம் மாயும்முன் ஆதியை உணர்ந்திடுவர்

அறிவாசியை அகிலத்தை இயக்கம் வாசியையும்

வாசியை அருளும் வல்லோன் சிந்தாமணியாரையும் அறிவாயே!

 

சிவசித்தரின் பாமாலை|010|

சிவசித்தரின் பாமாலை|010|

 

DSC02591பாலோடு சேர்ந்த நீரதனை தனியேப் பிரித்தெடுக்கும்

அன்னமதின் தன்மை போலன்றோ – கால்கொண்டு

காமத்தில் சூழ்ந்த கழிவதனை தனியே

களைந்தெடுக்கும் நற்காரியம் நடக்குதன்றோ !

சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசிகலை பயின்றாலே !

 

–          XXX

 

அத்துணையும் அறிந்தவர் சிவகுருவே !

ஆலவாய் பதியினிலே அழகிய சிந்தாமணியிலே

அமர்ந்த சிவகுருவே ! சித்தருக்கும் சித்தரான

சிவகுருவே ! சித்திகள் அனைத்தையும்

அறிந்தவர் சிவகுருவே ! இறை பக்திக்கும்

மேலான குருபக்திக்கு உரியவர் சிவகுருவே !

உடலை சுத்தி செய்து சிவசித்தியை

வாசியால் உள்ளூட்டி உத்தமரை

உணர வைப்பவர் சிவகுரு சிவசித்தரே !

சிவசித்தரின் பாமாலை|009|

சிவசித்தரின் பாமாலை|009|

 

வாசியிற் கலந்த ஈசனே !

அவர் அவர் எண்ணங்களான நாதனே !

மனித எண்ணங்களின் சூட்சுமமாய் விளங்கும் வாசியே !

மனித உயிரின் சூட்சுமமான வாசியே ஈசனே !

உன்னை (வாசி) அறிந்தாலே உண்மை உணர்வீரே !

உலகில் வேறெதுவும் தேவையில்லையே !

வாசியோகத்தை எங்களுக்கருளிய ஈசனே !

எம் சிவகுருவே ! சிவசித்தனே !

சிவசித்தரின் பாமாலை|001|

சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்

 

இயற்கையே தண்டிக்கும்

 

பொன்னுடல் தந்தனர் பெற்றவர் உமக்கு

புன்னுடல் ஆக்கினீர் உம்செயலால் உமக்கே

நன்னுடல் பேணிட நாடியே வந்தனீர்

நாடியைத் தொட்டதும் நல்வினை வந்தது

சிவசித்தர் வாசியுன் நாசியில் புகுந்ததே

சீவனின் உள்ளொளி உண்மையா யுரைந்ததே

கெடுமதி எங்ஙனம் எவ்வழி நுழைந்ததோ

கெட்டபின் வந்திடின் மீட்டிட இயலுமோ

கொஞ்சிடும் தாயிவன் கொட்டிடும்

கொழுப்பினை இழந்திடின் கேடது மறையுமே

உன்னடி பற்றியே பல்லுயிர் இருப்பதை

உணரப்பா உண்மையின் அருளிங்கு சேரும்

ஒருதரம் உனக்கந்த ஒளியினி அருளுமே

மருளுடன் கூடினால் ஒருத்தலும் மறையுமே.

 

என்றும் சிவகுருவின் பக்தன் ,

என். அசோக்குமார்

வி.எண்: 10 10 001

சிவசித்தரின் பாமாலை|008|

சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்,

 

DSC04789பறந்து விரிந்து நாம் வாழும் பிரபஞ்சத்தில்

பல்வேறு சமயங்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு

சமயமும் வகுத்த வேதநூல்கள் இன்றளவும்

இருக்கின்றன. அவை மனிதனுக்கு எவ்வாறு

பயனளித்து நல்வழி காட்டுகின்றன என்பது

கேள்விக் குறியே! வேள்விகள் பல செய்ய சொல்லும்

வேத நூல்கள் பலஇருக்கின்றன. மனிதனின்

நாடியையும் அது செய்யும் வேலையையும்

துள்ளியமாய் கற்றரிந்து கற்றுத்தர மானுடர்க்கு

யாருண்டு! எந்த நூல் உள்ளது என்றால்

அதுவும் கேள்விக்குறியே! மனிதனின் அங்கத்தை

அணு அணுவாய் ஆராய்ந்து அதற்கேற்ப வாசியெனும்

பயிற்சி தரப்பட்டு அவனது அங்கமும் அகமும்

தூய்மையாகப்பட்டு, பின்னர் இறையை உணரும்

நிலைக்கு கூட்டிச் செல்லப்படுகிறது. சிவசித்தனின்

(வாசியோகமும் – இயற்கையும்) என்ற குறிப்பேட்டில்

சிவசித்தனின் மனித வேதம் என்ற நூல் சிவசித்தனின்

திருநாவால் உதிர்க்கப்பட்ட திருவார்த்தைகளை அதாவது

எம்மதத்தினராய் இருந்தாலும் அவர்கள் சுவாசிப்பது

சுவாசமே அந்த சுவாசமெனும் பிராண சக்தியை

வாசியாய் உணர்த்தி அவர்களின் மனம், எண்ணம்,

உடல் கழிவு, உண்ணும் பழக்கம், வாழும் நெறிமுறை

என்ற பலவகையான நெறிமுறைகளையும்

யாவர்க்கும் பொதுவான வண்ணம் சிவசித்தனால்

உருவாக்கப்பட்ட திருமொழியே இவ்வேதம்.

எவரொருவர் இதைப் படித்து இதில்உள்ள

நல்வழிப்படி நடக்கின்றனரோ அவர்களின்

வாழ்வில் பிணிதீர்ந்து இப்பிறவி தனை இன்புற்று

வாழ்ந்து இறைநிலையையும் அடைந்து அதாவது

நல் இறப்பை அடைந்து மறுமைநிலை இல்லாது

பரமுக்தி அடைவார்கள். இதுவே இறை சித்தரான

சிவகுரு சிவசித்தரின் மெய் கூற்றே!

சிவகுருவின் பக்தன்,  

ம.சண்முக பாண்டியன்,

வாசியோக வில்வம் எண்: 10 11 001

சிவசித்தரின் பாமாலை|001|

சிவகுருவே சரணம்

எட்டெட்டு அகவையிலே
எழுதுகிறேன் என் உள்எண்ணமதை
ஓரெட் டெடுக்க இயலாத முடமாகி
தவழ்ந்தேன் நாற்காலில்
இருகாலும் புண்ணாகி முன்னொருகால்

கர்ம வினையோ
செய் வினையோ
எவரெவர் இட்ட சாபமோ
ஏழரைச் சனியின் ஏவலோ
எம்மாதின் கும்பி கொதிப்போ
என்றென்னை கண்மறைந் தேளனம் செய்தனர்.

அங்கமெல்லாம் நொந்து புண்ணாகி
மெய்யெல்லாம் (துர்)நீர் வடியத்
துவண்ட எனை எமனவனும் துரத்த
நம்பி வந்தேன் எம் சிவகுரு
சிவகுரு சிவசித்தரே சரணமென்று
தஞ்ச மடைந்தேன் சிவஒளித் திருத்தலம் தனை

காலால் தாங்கினார்
காலை உணர்த்தினார்
‘கரி’ காலனாய் வந்த என்னை
பொன் காலனாய் மாற்றினார்
பொன், மண், பெண் மூவாசை போக்கினார்
பலரைத்தொழும் புண்ணியனாய் ஆக்கினார்
வேலா யுதனாய் காலனையும் விரட்டினர்
ஆதலின்,
சிவகுருவே என் நாடி
சிவகுருவே என் சுவாசம்
சிவகுருவே என் நரம்பு
சிவகுருவே என் குருதியோட்டம்
சிவகுருவே என் ஆன்மா
சிவகுருவே என் பரமான்மா
சிவகுருவே நட்சத்திரங்கள், நவகோள்கள்
சிவகுருவே சூரிய, சந்திரர்
சிவகுருவே பிரபஞ்சம்
சிவகுருவே என் ஈசன், என் இறை.
சகலமும் சிவகுரு சிவசித்தரே
சர்வமும் சிவகுரு சிவசித்தரே
அனைத்தும் சிவகுரு சிவசித்தருள் அடக்கம்.

குரு வழிபாடு தேவையா?
குருவின் பாதம் தொடலாமா?
குருவும் இறையும் ஒன்றா?
என்பவருக்கு,
சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகம் பயின்று பார்!
சிவகுரு சிவசித்தரை உணர்ந்து பார்!
உயிரற்ற ஊனுடலில் வாசியேற்றிப் பார்!
சிவபரவொளி நெருப்பாற்றல் சக்தியை சரணடைந்துப் பார்!
குரு வென்பாரெல்லாம் உணர்த்தவில்லை
உணர்த்துபவரே, பாமரனையும் உயர்த்துபவரே
ஒரு நாமமாய், ஓருருவாய்
ஓரிறையாய்
உன்னுள் உறைவார்! உணர்ந்துப் பார்!
****************************************************
M.G.கல்யாண சுந்தரம்
வி.எண்: 11 02 001

சிவசித்தரின் பாமாலை|007|

சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்

 

sivssiththan 2  (1)துன்பக் கடலில் நீந்துவோர்க்கு நிம்மதி தந்து

நித்ய வாழ்வழிக்கும் புண்ணியரே ! எம் கர்ம

வினை தீர்த்து வன்மமான எண்ணத்தை அழித்த

ஆதிசிவ பிறையொளிச் சுடரே ! உம்திவ்ய

மலர் பாதங்களைத் தொழுது பயன் பெற்றவர்கள்

ஏராளமுண்டு ஸ்ரீ வில்வ வாசியோக மையமதிலே !

 

**********************

 

சிவகுருவைத் தொழுதுண்டு வாழ்வர், வாழ்ந்திடுவர்

பிணியின்றி அவனியிலே எந்நாளுமே !

 

சிவகுருவின் திருப்பார்வை கண்டாலே உருக்குலைந்த

மனமும் உறுதிப்படுமே அக்கணமே !

 

தெளிவில்லா மனமதுவும் பொலிவு பெறுமே

சிவகுருவின் திருவாக்கை கேட்டவர்க்கே !

 

**********************

 

முன்னிருந்த புண்ணுடலும் பொழிவாகி பொன்னுடல்

ஆகுதப்பா சிவசித்தனின் வாசிகலையிலே !

 

கண்விழித்து கால் இழுத்து காலையிலே வாசிசெய்தவர்க்கு 

வந்திடுமே நல்லொழுக்கமது எந்நாளுமே !

 

**********************

 

மருந்துலகம் கைவிட்டு மாண்டு போவோம்

என்று மனவேதனையுற்று மன்றாடும் மானிடரையும் 

எம் சிவசித்தனின் வாசியோகம் மறுவாழ்வு

தந்து உயிரூட்டும் உண்மை தனை உணர்வதற்கு

ஸ்ரீ வில்வ வாசியோகம் தேடி நாடிவா மானிடனே !   

 

ஓயாத மன அலைகளுக்கு ஓய்வு தந்த

ஓங்காரமே சிவகுரு சிவசித்தர் !

 

சிவகுருவின் பக்தன்

 – ம. சண்முக பாண்டியன்,

சிந்தாமணி,மதுரை.

சிவசித்தரின் பாமாலை|006|

DSC_0383சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்

இறைசக்தியின் முழுவம்சமாய் குருவாய்

வீற்றிருக்கும் சிவகுரு சிவசித்தனின் திரு உருவம்

– தனை இல்லமதில் வைத்து திருச்சுடரேற்றி

சிவகுருநாதர் மந்திரத்தை முப்பது தடவை ஆழ்மனதில்

ஓதும்போது தீவினைகள் அண்டாது எதிர்மறை

சக்தியெல்லாம் இல்லமதில் இல்லாமல் போகுமே !

 

**********************

 

சித்தியிலே பெரிய ஞானசித்தி எம் ஆசான்

சிவகுரு சிவசித்தன் பிராணன் மூலம் அறிய

வைக்கும் சிவமாகிய வாசி சித்தியே ! இச்சித்தியினை

அறிந்தவர்க்கு எல்லாம் தெளிந்து உள்ளமது

ஒருங்குற்று ஆழ்மனது அமைதியுறுமே ! அவனியிலே

இதுபோன்ற வாசிசித்தி அளிக்கும் சிவசித்தனின்றி வேறுஇலர்!      

 

**********************

 

ஆயிரம் ஆலயங்கள் அமைந்தாலும் அந்த

ஆலயத்தில் பல பூஜைகள் செய்தாலும்

கிட்டாத புண்ணியத்தை, பெற முடியாத சித்தியினை

சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகம் கற்றவர்க்கு

கைக்கூடும் இது கால் அறிந்த மானிடர்கள்

அறியக் கூடிய அற்புத செயலன்றோ ! 

சிவகுருவின் பக்தன்

 – ம. சண்முக பாண்டியன்,

சிந்தாமணி,மதுரை.

சிவசித்தரின் பாமாலை|005|

சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்

 

sivssiththan 2  (2)பேராசைப் பெருங்கடலில் மனமதனை மூழ்கவிட்டு

எச்செயலிலும் மனநிறைவு கொள்ளாமல், பணமிருந்தும்

மனம்தன்னில் அமைதியில்லாமல் அலைகின்ற

மாந்தர்களே ! சிவகுரு சிவசித்தன் செப்பி வைத்த

மந்திரத்தை அவர் வகுத்த வழிசென்று உள்ளுள்ளே

ஓதிவந்தால் ஓலமிடும் மனமதுவும் ஒருமை நிலை

அடைந்து ! ஓம்காரத்தை உணர்ந்திடுமே !

 

**********************

 

சிவகுரு சிவசித்தன் வாசிகலையாலே உடலில்

மடிந்த அணுவும் மறுஉயிர் பெற்று

ஜனனம் எடுக்குதப்பா ! புதுப்புது அணுக்கள்

உருவாகி உடலது புத்துணர்வு பிறக்குதப்பா !

உள்ளமதுவும் தூய்மைபெற்று ஆதியதை அறியுதப்பா !

ஆழ்அகம் அதுவும் ஆத்மஅமைதி பெறுகுதப்பா !

 

**********************

 

மனிதனின் சிந்தையிலே சிந்தனைகள் பலவாறு

தோன்றி அதுவே பல்வேறு வடிவங்களாக வடிவெடுத்து

ஆழ்மனதின் அமைதியினை அடியோடு உருக்குலைத்து

தீய எண்ணங்களை நினைக்க வைக்கிறது !

இத்தகைய எதிர்மறை எண்ணத்தை அடியோடு

ஒழித்து ஆழ்மனதிற்கு அமைதிதரும் அற்புதக்

கலையே சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசிகலையாகும் !

 

**********************

 

இறைவனின் சக்தியாய் குருவும், குருவினுள்

இறைவனும் இரண்டெனக் கலந்திருப்பதை

சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசிகலை பயின்றவர்கள்

அறிவர், சிவகுருவடிவில் சிவனருள் தன்னை

அகக்கண்ணில் கண்டிடலாம், சிவகுருநாதர் அருளிய

மந்திரத்தை ஆழ்மனதில் ஓதும்போது, ஓம்கார

ஒளியதுவே உள்ளுள்ளே ஒளிவிடுமே !

 

**********************

 

ஆதியின்றி அந்தமின்றி உருவமற்று அருவமான

நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் நித்திய தெய்வமதனை

பிண்டமதில் அறிய வைத்து, அண்டமதின்

சூட்சுமத்தை அறிய வைத்து, ஆதியதை அறிந்தவரே

எமைக் காக்கும் சிவகுரு சிவசித்தனே !

உம் திருத்தாழைப் பணிகின்றேனே !

 

சிவகுருவின் பக்தன்

 – ம. சண்முக பாண்டியன்,

 சிந்தாமணி,மதுரை.