மனஅழுக்கிப் பூசியமாக்கிவனே…

சிவகுரு சிவசித்தன் தாள் சரணம்

 

584

ஒருவனாகியுனை நினைந்து

இருவழி வாசித்து

மும்மலம் நீக்கி

நற்கதி பெற்று

ஐந்கழிவுவகளற்றி

அறுமுறை வாழ்த்தி

ஏழுசரம் சுவைத்து

எண்குணம் பெற்று

ஒன்புலை கழிவுநீக்கி

மனஅழுக்கிப் பூசியமாக்கிவனே.

 

தாள் சரணம் தாள் சரணம்

 

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

ந.இராமச்சந்திரன்

வாசியோக வில்வம் எண் :1312019

+919790447079

 

Next Post

Leave a Reply