வாசி அறிந்தால் வாழ்வு. உண்மை இழந்தால் அழிவு…

ஒழுக்கம் : 

  • உடலின் செயல்பாட்டை அறிந்து, அணுவுக்கு தேவையான வாசியோகப் பயிற்சியை செய்தாலே உடல் நலம் பெறும்.
  • உடல் அழிவுக்கு காரணம் ஒழுக்கமின்மை. ஒழுக்கத்தின் ஆணிவேர் அணு.

 

  • சிவகுரு பார்வை அணுவை அறியும். வாசியால் உன்னை நீ உணர முடியும்.
  • வாசியால் அணு அழிவை தடுப்பாய். உணவால் உன் உடலை அழிக்கிறாய்.#Sivasithan (15)

 

  • ஒழுக்கமற்ற உன் அணு சிவகுருவின் வாசியால் உயிர்பெறும்.
  • வாசியால் உன் உடல் அழியாது. ஒழுக்கமின்மையால் உன் உடல் அழியும்.

 

  • வாசி அறிந்தால் வாழ்வு. உண்மை இழந்தால் அழிவு.
  • உடல் அறிந்தால் உள்ளம் அறியலாம். உண்ணும் உணவை அறிந்தால் வாசியை அறியலாம்.

 

  • வாசியை அறிந்தால் உண்மையை வாசியாலே உணரலாம்.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply