வாசியை உட்புகுத்தி வாழ்வில் வளம் வந்ததே !!

சிவகுருவே சரணம்

605

சிவகுரு சரணம் !!!

சிவகுருவே சரணம் !!!

சிவகுரு தாள் சரணம் !!!

மானிட உருவம் எடுத்தவரே !!!

ஐம்பூதங்களின் நடுவே !!!

சிம்மாசனம் கொண்டவரே !!!…

 

வாசியோகம் பயின்று

கழிவகற்றி மனிதனாய்

உயிர் பெற்று வாழ்ந்தோமே !!

வாசியை உட்புகுத்தி

வாழ்வில் வளம் வந்ததே !!

சிவகுரு மந்திரம் சொன்னால்

உடலினில் ஆட்டம் வந்ததே

ஒளித்தளம் கண்டோமே !!

சிவகுரு என சொன்னால்

தடை பல நீங்குதப்பா !!

சிவனது உருவம் கண்டால்

சிவகுரு சிவசித்தரே காட்சியளித்தாரே !!

சரணம் சரணம் சிவகுரு சரணம்

சிவகுரு பாதம் பணிந்தோம் !!!!………….

 

 

என் அக எண்ணங்கள்

எண்ணற்ற எண்ணங்கள்

கானல் நீர் ஆக ………..

என் மனத்தீமை அழிய வாசி கற்க வந்தேனா

கழிவகற்றி சிவகுரு காண வரம் பெற்றேனா

உயிர் பெற்று சுளிமுனை சுட்டதப்பா

சிவகுரு அருட்சொற்கள்

எண்ணம் தன்னை மாற்றுதப்பா

ஒளி ஒன்று கண்டேணப்பா

சிவகுரு அருளியதப்பா

 

 

சிவகுருவின் பக்தன்….

                                                ச.வினோத்கண்ணன்

                                                வில்வம் எண்- 1307020

Leave a Reply