உள் உறுப்புகள் இயங்காமல் உனதறிவு செயல்படாது என்பதை அறிவாயோ?

சிவகுருவே சரணம்

உள் உறுப்புகள் இயங்காமல் உனதறிவு செயல்படாது என்பதை அறிவாயோ?#Sivasithan (19)

1. மருந்து மாத்திரையில்லா உலகமே
சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோக படைப்புலகம்!
மருத்துவருக்கே சவால் விடும் உலகமே
சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோக படைப்புலகம்!
படைப்புலகத்தில் படைப்பாளிகளாக மாற வாரீர்
சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தை நாடி!

 

2. மருந்தால் நம் உடல் அணுக்கள் அழியும் என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
உணவால் நம் உடல் அணுக்கள் அழியும் என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
உடல் கழிவால் உள்ளுறுப்புகள் இயங்காது என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
உள் உறுப்புகள் இயங்காமல் உனதறிவு செயல்படாது என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
அறிவு செயல்படாமல் உனது எண்ணங்கள் சீரடையாது என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
எண்ணங்கள் சீராகாமல் எத்தனை இறைவனை வேண்டினாலும்
பலனில்லை என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
எண்ணமே இறைவன் என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!

 

சிவகுருவின் பக்தை,
K.B.சுபாஷினி,
வாசியோக வில்வம் எண்: 13 02 106

 

Previous Post
Next Post

Leave a Reply