சிவசித்தரின் பாமாலை|003|

sivssiththan 2 (37)

 

தன்னிச்சையாக தனியனாக தனையறிந்தவரே

           தானாககற்ற தரணியாளும் கலையை

     தமிழ்கொண்டு தாடாளனாக தருவிப்பவரே

           தாபம் தட்பம்அறியாது அதன்

     தாத்பரியம் அறியாது தாதன் செய்த

           தவறை தவிர்த்து தாண்டவம் விடுத்து

     தாட்சணியம் தாரும் தயாபரனே !!  

சிவகுரு சேவையில்,

மா.மணிகண்டராஜன்

வாசியோக வில்வம் எண் : 1311001

+918940002685

Previous Post
Next Post

Leave a Reply