ஒளியால் வெளியை அளிப்பவனே

சிவகுரு சிவசித்தன் தாள் சரணம்

DSC00263

உள்ளத்தில் உறைந்த உள் ஒளியே
மருள் நீக்கும் செம்மலே
உன்மெய் ஒளிரச் செய்பவனே
உள் ஒளியால் எனக் கொளி அளித்தவனே
ஒளியால் வெளியை அளிப்பவனே
ஒளியே வெளிஎன உரைப்பவனே
ஒளியுள் ஒளியாய் ஒலிந்தவனே
ஒளியே மதியான அற்புதமே

 

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

எஸ்.அரவிந்த்

வாசியோக வில்வம் எண் : 1112208

Leave a Reply