சிவசித்தரின் பாமாலை|002|

சிவகுருவே சரணம்!

செந்தமிழின் வித்தகரே சரணம்!
கலியுக வரதனே சரணம்!
சிந்தாமணியின் சுடரே சரணம்!
காலனை வென்றவரே சரணம்!
ஈசனின் மறு பிறப்பே சரணம்!
பகலவனின் ஒளியானவரே சரணம்!
சிவஞான முக்தியரே சரணம்!
சூட்சுமத்தின் வித்தகரே சரணம்!
சர்வ சக்திகளின் அடக்கமானவரே சரணம்!
சிவகுருவே சரணம்!
சிவசித்தரே சரணம்! சரணம்! சரணம்!
*********************************

பெயர் : சு. சண்முகவள்ளி.
ஊர் : சின்னமனூர்.
வாசியோக வில்வம் எண் : 1309304,

Previous Post
Next Post

Leave a Reply