சிவசித்தரின் பாமாலை|004|

sivasiththan (june92013) (15)சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்,

 கால் புகட்டி கலி அகற்றி உள்ளுள்ளே

வாசி செலுத்தி ஊழ்வினை வந்த பிணிஅகற்றிய

தூயனே ! எம் ஆசானே ! சிவகுரு சித்தனே !

உம்தாழ் பணிந்து நீர்தந்த கலை

பயின்றால் அலைகடலாய் எண்ண அலைகள்

எழுகின்ற ஆழ்மனமும் அமைதி அடையும் !

ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்கள் நித்தம்

நித்தம் மகிழ்கின்றனர் வாசியோக

குருகுலம் தன்னிலே ! வந்து பயின்று பார் மனிதனே !

உன் அகம் அறியும் பேரானந்தமதையே ! 

 

**********************

 

உன்னுள்ளூள்ள உத்தமனை அகக்கண்ணில்

கண்டு ஆனந்தமடைய அவனியிலே

வழியுண்டோ ! உண்டென்பர். சிவகுருவாம்

சிவசித்தனின் உயிர்க்கலையெனும் வாசிகலை

அறிந்து வாசியான சிவத்தை உணர்ந்தவர்கள்

இவ்வுண்மையை கண்டிடலாம் வாசியோக குருகுலமதிலே !

 

**********************

 சூளிக் கொண்டையிலே கங்கைதனை சூடியவா !

ஆழி நிறத்தைப்போல அங்கநிறத்தைக் கொண்டவா !

சூழும் வினைதன்னை சுட்டெரிக்கும் சுந்தரனே !

உம்மை சுளிமுனையின் சூட்டினிலே உணர

வைத்தார் உயிர்க்கலையெனும் வாசியாலே

எம் ஆசான் சிவகுரு சிவசித்தன் !

 

**********************

 

ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கையிலே ஆழ்மனதின்

ஆட்டத்தை அடக்கி அமைதியதைத் தருகின்ற

இறைகலை எதுவன்றோ ! ஓர் அறிவை உட்புகுத்தி

ஓலமிடும் மனமதனை ஒருமைப் படுத்தும்

வாசி கலையன்றோ ! அக்கலைதன்னைப் புகட்டி

மனிதனையும் புனிதனாக்கும் நற்செயலன்றோ !

சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசிகலை !

 

**********************

 

தீயவழிசென்று பரிதவிக்கும் மனிதனுக்கும்

நல்வழிவகுத்து நல்லறிவைப் புகட்டி வரும்

நாயகனே ! வாசிகலை வித்தகர் சிவகுரு

சிவசித்தன் ! அவர் வகுத்த விதிமுறைப்படி

வாழ்ந்து வந்தால் நாளும் கிழமையும்

நவகோளும் நன்மையளிக்குமே !

 

சிவகுருவின் பக்தன்

  – ம. சண்முக பாண்டியன்,

சிந்தாமணி,மதுரை.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply