சிவகுரு சிவசித்தரின் பாடல்கள் – மா.மணிகண்டராஜன்

வாசியோகப் பாடல் : 1

குருவே சரணம்!!

 

     sivssiththan 2  (9)      எல்லா பொருளிலும் காட்சி அளிப்பவரே !

                எல்லையில்லா எண்ணங்களை படைப்பவரே !

           எங்களுக்குள் ஓளியை ஏற்றிய ஈடில்லாதவரே !

                எங்களின் எண்ணத்திலும் செயலிலும் ஒன்றானவரே !

           கழிவுகளை வெளியேற்றி எங்களுள் வெளிச்சத்தை காட்டியவரே !

                காந்தமான (வாசியை) சக்தியை தன்னுள் அடக்கியவரே !

           வாசியின் தலைவனே ! எங்கள்

                                      சிவகுருநாதனே !

                                   

                    குருவே சரணம் !

                        குருவடி சரணம் !

               

           மாந்தர்க்கு மனம் உண்டு,

                                செயல் இல்லை !

           மாந்தருள் கழிவுண்டு,

                                வெளியேற வழி இல்லை !

           அளவில்லா சக்தியான வாசியுண்டு,

                                ஆனால் மாந்தரின் வசம் இல்லை !

           சிவகுருவான ஒளியுண்டு,

                                மாந்தர்க்கு பார்வை இல்லை !

           அளவாய் உண்டு, உண்மை கொண்டால்

                பரம்பொருளான “சிவகுரு சிவசித்தரின்” ஆசியுண்டு !!                          

 

                                       சிவகுருவின் ஆசியுடன்,

                                       மா.மணிகண்டராஜன்

                                        வில்வம் எண்: 13 11 001

Previous Post

Leave a Reply