சிவசித்தரின் பாமாலை|002|

sivasiththan (june92013) (13)

நாடி வந்தவனை நாடிபார்த்து

சிவசித்த வாசியை உள்ளே நிறுத்தி

கோடானகோடி அணுவை பிளந்து

ஆதியாய் இருக்கும் கணல் மூட்டி

அன்னாக்கின் மேல் தீபம் ஏற்றி ஒளிகண்டு

உயிரொளி பெருக்கும் குருவே

சிவகுருவே சிவசிவகுருவே சிவம்மான குருவே”.

 

 

கால் கணக்கை அறிந்தவனே

அன்னாக்கின் மேல் ஒளி காண்பான்.

கால்’லின் போக்கை நடத்த தெரிந்தவனே

கால் அதுவாய் இருக்கும் சிவமான சிவசித்தனை காண்பான்

காண்பதற்கு அறியார் மாயையில் உழலும் மனிதன்”.

 

 

 

தன் நலம் கருதா மனமோடு இணங்கும்

குணமுடையோன் சிவகுரு சிவசித்தனே !”

 

சிவசித்தனே ‘கதியென’ என்னும் மனத்தினில்

லயித்தே இருப்பவன் சிவகுரு சிவசித்தனே !”

 

சிவகுருநாதா என்றால் குரல் கொடுப்பான்.

காற்றாய், கணலாய், பனியாய், ஒளியாய்,

இடியாய் வருவான் சிவகுரு சிவசித்தனே !”

 

இரா.ராஜகுரு,
பழங்காநத்தம்,மதுரை.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply