அதீத உணவே மலம்! கழிவின்றி இருப்பதே நலம்!

சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால்

வயிறே நிலம்!
அதீத உணவே மலம்!
கழிவின்றி இருப்பதே நலம்!
தேகமே நலம்!
அகமே நலம்!
ஆத்மமே நலம்!
அணுவே நலம்!

சிவசித்த வாசியே களம்!
சிவசித்த சொல்லே வளம்!
சிவசித்த பேரறிவே சுகம்!
சிவசித்த திருநாமமே பலம்!
தேகசற்ப்பமே குதூகலம்!

என்றும் எம்மை காத்தருளும் சிவசித்தனே பக்கபலம்!

சிவசித்தனே துணை!

நன்றி சிவசித்தனே!!!

Previous Post
Next Post

Leave a Reply