அகமே நிறைந்து ஒளிந்தானே

சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால்

ஆன்மாக்களின் அகக்குமுறல்
அக்கினியாய் ஆத்மனன்
ஆடிக்காற்றிலும் வாசியேற்ற
அணையா மெய்ஒளியாய்
அகமே நிறைந்து ஒளிந்தானே
‎சிவசித்தனே!!!

Previous Post
Next Post

Leave a Reply