இயற்கையின் துனைகொண்டு படைத்தானே இவ்வுலகை

குருவடி சரணம் சிவகுரு திருவடி சரணம்

வணக்கம் சிவகுருவே

வாய்மட்டும் தான்கொண்டு
வான்முட்டும் பொய் பேசி
வாழ்ந்துவரும் வஞ்சகர்களே கேளுங்கள்

தான்கொண்ட லட்சியத்தில்
சிறிதளவும் வழுவாமல்
மெய்ஞான வழிகொண்டு
இயற்கையின் துனைகொண்டு
படைத்தானேஇவ்வுலகை
தான்கண்ட வான்வாசிகொண்டு

கதிரவனின் ஒளிதனையே
சிறுமேகம் மறைத்திடுமோ
சிலநேரம் மறைத்தாலும்
சூரியனின் சுடரொளியால்
மேகக்கூட்டம் சிதறியோட
திக்கெட்டும் ஒளிவீசும்
எம் பகலவனின் பேருண்மை

விண்ணவரும் மன்னவரும்
படித்தவரும் பாமரரும்
சிவகுரு சிவசித்தன் பேரொளியான்
மெய்யடியை பணிவார்கள்
பூமாரி பொழிவார்கள்

ஓம் சிவய சிவசித்தன் ஓம்

Next Post

Leave a Reply