உன்னடிதனிலே என் மரணமும் வேண்டும்

குருவடி சரணம் சிவகுருதிருவடி சரணம்

வணக்கம் சிவகுருவே

அன்பினால் அரவணைத்து

வாசியால் வளமளித்து

எமை

காக்கும் சிவசித்தனே அன்பானவன்

ஓம் சிவசிவ சிவகுருவே ஓம்


 

குருவடி சரணம் சிவகுரு திருவடி சரணம்

வருந்தாதே மனமே
கலங்காதே இனிமேல்
வீழ்ந்ததால் தானே
விண்மீனாய் எழுந்தோம்
சிவகுருவின் திருபாதம்
பற்றியதால் தானே
கவலைகள் அனைத்தும்
நீங்கியதே நமைவிட்டு….

தினசரி நானும்
சிவகுரு புகைப்படம் கண்டே
அன்றாட பணிகளை துவங்கிடுவேனே
ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காட்சி
அவன் திருமுகம் தனிலே கண்டிடுவேனே
வானத்தில் ஜிவ்வென பறப்பது போல
ஆனந்தமாய் நானும் உணர்திடுவேனே…

அவனே என்னுடன் இருப்பதினாலே
துன்பமும் இல்லை துயரமும் இல்லை
கஷ்டமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லை
இறையை உணர்த்தியே எமை ஆட்கொண்ட இறைவா பிறவிப்பயனை அருளிய இறையே
உன்னடிதனிலே என் மரணமும் வேண்டும்
விழிநீர் வழிய நின் திருவடி சரணம்

ஓம் சிவசிவ சிவகுருவே ஓம்

Previous Post
Next Post

Leave a Reply