சித்தா சிவசித்தா அறியாமை அழிக்கின்றாய்

குருவடி சரணம் சிவகுரு திருவடி சரணம்

சித்தா சிவசித்தா
வித்தாய் வாசி விளைவித்தாய்

சித்தா சிவசித்தா
நல்முத்தாய் எமை மாற்றிட்டாய்

சித்தா சிவசித்தா
தனதருளை தந்திட்டாய்

சித்தா சிவசித்தா
மாயை மறைத்திட்டாய்

சித்தா சிவசித்தா
சற்பம் உணர்த்திட்டாய்

சித்தா சிவசித்தா
எம் உயிரினில் உறைகின்றாய்

சித்தா சிவசித்தா
அற்புதங்கள் புரிகின்றாய்

சித்தா சிவசித்தா
அறியாமை அழிக்கின்றாய்

சித்தா சிவசித்தா
அரவத்தால் ஆட்கொண்டாய்

சித்தா சிவசித்தா
எமை காக்கும் இறைவனாகின்றாய்

ஓம் சிவசிவ சிவசித்தன் ஓம்

Previous Post
Next Post

Leave a Reply