சீறிடும் சிவசித்த சற்பமே நீ வாழியவே

குருவடி சரணம் சிவகுரு திருவடி சரணம்

காக்கும் களிரே

கர்ஜிக்கும் யாளியே

ஆதித்தமிழ் தந்த வேழமே

எண்ணவோட்டத்தின் பரியே

சீறிடும் சிவசித்த சற்பமே

நீ வாழியவே

சிவகுருவே போற்றிகுருவடி சரணம் சிவகுரு திருவடி சரணம்

அச்சம் தவிர்த் ‪#‎தேன்

கோபம் துறந் #தேன்

நெஞ்சம் நிமிர்ந் #தேன்

உண்மை உரைத் #தேன்

அன்பை அறிந் #தேன்

தேகம் தெளிந் #தேன்

வாசியால் வளர்ந் #தேன்

இறையை உணர்ந் #தேன்

உன்னை நினைந் #தேன்

உள்ளம் குளிர்ந் #தேன்

பூவாய் மலர்ந் #தேன்

உன்மலரடி பணிந் #தேன்

ஓம் சிவய சிவசித்தன் ஓம்

Previous Post
Next Post

Leave a Reply