அழித்தல் படைத்தல் காத்தல்

குருவடி சரணம் சிவகுரு திருவடி சரணம்

அழித்தல் படைத்தல் காத்தல்

தீயஎண்ணம் அழித்து
உடல்கழிவுகள் அழித்து
சேர்த்த பாவங்கள் அழித்து

நல்லெண்ணம் படைத்து
வான்வாசி படைத்து
தனதருளை படைத்து

உண்மையே காப்பு
வாசியால் காப்பு
திருநாமத்தால் காப்பு

அனைத்தையும் அளித்து
காக்கும் சிவசித்தனே அன்பான
இயற்கையின் இறைவன்

ஓம் சிவசிவ சிவகுருவே ஓம்

Previous Post
Next Post

Leave a Reply